Share This:

Ahşap Mobilya Sektöründe; 5531 Sayılı Kanunda Belirtilen Mühendislik Hizmetlerinin Önemi, Mühendislerin Sektörde İstihdamı ve Orman Mühendisleri Odasının Fonksiyonu

Eşref GİRGİN1
Dr.Sabit TUNCEL2
Efgan AĞBAL3

Özet 

Ahşap mobilya sektörünün teknik dinamosu; 29/6/2006 tarihli ve 5531 sayılı “Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaçişleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanun” da, mesleki faaliyet konuları ile hak, yetki ve sorumlulukları yasal güvenceye alınan, Orman Mühendisleri Odasının üyeleri Ağaçişleri Endüstri Mühendisleri ile Orman Endüstri Mühendisleridir.

Bu bildiride; her iki mühendislik disiplininin 5531 sayılı Kanun hükümleriyle güvenceye alınan mesleki faaliyet konuları ile mesleki hak ve yetkilerinin, sektörde çalışan mühendisler ile işveren konumundaki sektör temsilcilerine tanıtılması, bu Kanun ile buna dayanarak yürürlüğe konulan ikincil mevzuatta belirlenen kriterlere uyulmasının yasal zorunluluk olduğu belirtilerek, kıt doğal kaynak olan ahşabın nitelikli mühendislerce daha rantabl olarak değerlendirileceğinin altı çizilmiş, Ağaçişleri Endüstri Mühendisi ile Orman Endüstri Mühendisi disiplinlerinin, anayasal meslek örgütü olan Orman Mühendisleri Odasının 5531 sayılı Kanunun uygulanmasına ilişkin sorumlulukları, fonksiyonları ve bu alanda yaptığı çalışmalar üzerinde durulmuştur.

Anahtar kelimeler: 1. 5531 sayılı Kanun,  2. Ağaçişleri Endüstri Mühendisi,   3. Orman Endüstri Mühendisi,   4. Orman Mühendisleri Odası

Abstract

The technical guide of the Woody-furniture sector are the Forest Industry Engineers and Woodworking Industry Engineers  who are the members of the Chamber of Forest Engineers (OMO). Their rights, authority and responsibilities are legally guaranteed by the Law No 5531, named as “Forest Engineering, Forest Industry Engineering and Woodworking Industry Engineering” and dated as 29/6/2006.

In this paper, the vocational activity areas and disciplines of the both engineering as well as their vocational rights and responsibilities which are secured with the provisions of the Law 5531 are introduced to the engineers employed in the sector and employer as the representatives of the sector. It is also stated that the complying with the criteria specified in that Law and in its secondary legislation is a legal obligation and thus, it is underlined that the timber/wood material as scarce resource can be evaluated more rantabl by the skilled engineers . The responsibilities, functions  and the duties of  the disciplines of Forest Industry Engineers and Woodworking Industry Engineers as well as the Chamber of Forest Engineers (OMO) on the implementation of the Law 5531are also elaborated.

Key words: 1. The Law no 5531, 2. Woodworking Industry Engineers, 3. Forest Industry Engineers 4. Chamber of Forest Engineers

1- Giriş

Orman Mühendisleri Odası; 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu uyarınca 1954 yılında kurulan ilk meslek odalarından olup, Anayasanın 135 inci maddesine göre, kamu kurumu niteliğinde tüzel kişiliğe haiz meslek örgütüdür. Odanın üyeleri Orman Mühendisi, Orman Endüstri Mühendisi ve Ağaçişleri Endüstri Mühendisleridir.

Türk hukuk sisteminde mühendislerin istihdam esasları ile ilgili olarak ilk kapsamlı düzenleme, 17 Haziran 1938 tarih ve 3458 sayılı “Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun”  ile yapılmıştır.  Bu Kanunda, Türk yüksek okullarından mezun olan mühendisler ile yabancı ülkelerden mezun olan mühendislerin, Türkiye dahilinde çalışma yapabilmelerini sağlayacak ruhsatname verilmesi esasları düzenlenmiştir. 

3458 sayılı “Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanuna” dayanılarak, 11/5/1939 tarihinde yayımlanan “Mühendislik ve Mimarlık Ruhsatnameleri Hakkında Nizamname” nin 2 inci ve 3 üncü maddelerinde; Sivil Mühendislik (İhtisasları: yol, demiryolu, su, liman vs.), Elektro-mekanik Mühendisliği (İhtisasları: Elektrik, makine vs.), Muhabere Mühendisliği (İhtisasları: Radyo, telefon vs.), Tayyare Mühendisliği, Sıhhiye mühendisliği, Jeodezi mühendisliği, Mimarlık, Mühendis mimar, Maden Mühendisliği, Sanayi Mühendisliği (İhtisasları: Kimya, metalurji, mensucat vs.), Gemi inşaatı mühendisliği, Orman Mühendisliği, Ziraat Mühendisliği (İhtisasları: Amaliyatör mühendisliği vs.) olmak üzere biri mimarlık ve 12 si mühendislik disiplini yer almıştır. Orman Mühendisliği, eğitim ve öğretimi 1857 yılına dayanan köklü bir maziye sahip olup, bu ruhsatnamede belirtilen 12 mühendislik disiplininin içinde yer almıştır.

Orman Endüstri Mühendisleri;

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi bünyesinde, Türkiye ormancılığı ve orman sanayisine yönelik olarak, FAO eski genel müdürü OSARA’nın hazırladığı Nisan-1969 tarihli raporunun da etkisiyle ve ihtiyaca binaen, 1971 yılında açılan Orman Endüstri Mühendisliği bölümünden, ilk kez 1975’de mezun olmuşlardır. Bugün hemen hemen tüm Orman Fakültelerinde Orman Endüstri Mühendisliği bölümleri bulunmaktadır. Bu mühendisler, 1969-1992 yılları arasında faaliyette bulunan ORÜS Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yaparlarken, ORÜS Genel Müdürlüğü’nün 1992 yılında özelleştirilmesinden sonra, kamuda görev yapma olanakları kalmamış ve özel sektörde istihdam edilmeye başlanmıştır.

Ağaçişleri Endüstri Mühendisleri;

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı olarak 2 yıllık eğitim yapmak üzere 1973 yılında kurulan Mesleki Teknoloji Yüksek Okulunun, 1975’de 4 yıllık lisans eğitimi yapacak şekilde, Ağaçişleri Endüstri Mühendisliği bölümüne dönüştürülmesinden sonra bu yüksek okuldan mezun olmuşlardır. Bu bölüm,1982 yılında 2809 sayılı yasa ile Mühendislik Fakültesi’ne bağlanmış ve daha sonra 1992 yılında 3837 sayılı yasa ile tekrar Rektörlüğe bağlanmıştır. Bugün bu Yüksek Okul, lisans programına öğrenci almamakla birlikte geçen yıl yüksek lisans programına öğrenci almaya başlamıştır. Odamız Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünde bu bölümün tekrar öğrenci alması için 2012 yılında girişimde bulunmuş ve olumlu gelişmeler beklenmektedir. Fakat 5531 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra, üniversitelerin Mesleki ve Teknik Öğretim Yüksek okullarının Teknoloji Fakültelerine çevrilmesinden sonra, bu fakültelerde Ağaçişleri Endüstri Mühendisliği bölümleri açılmış ve 2012 yılından bu yana öğrenci alımına başlanmıştır. Şu anda 5-6 üniversitede bu bölümler açılmıştır. Hacettepe Yüksek Okul mezunlarının tamamına yakını, öncelikle Ağaçişleri Endüstrisi ve Mobilya özel sektöründe işe başladıkları ve bir kısmının da resmi kurum ve kuruluşlarda görev aldıkları bilinmektedir.

Orman Mühendisleri Odası’nın, 2004 yılında seçimle iş başına gelen (halen devam eden) 39 uncu Dönem Yönetim Kurulunun başlattığı yoğun girişimler sonunda, 29/6/2006 tarihli ve 5531 sayılı “Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaçişleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanun” TBMM’nin, 29/6/2006 günü yapılan 122 inci oturumunda, temel kanun olarak ve oy birliğiyle kabul edilmiş, 8/7/2006 tarihli ve 26222 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.  Bu Kanun ile Odanın üyesi Orman Mühendisi, Orman Endüstri Mühendisi ve Ağaçişleri Endüstri Mühendislerinin mesleki faaliyet konuları, mesleki hak, yetki ve sorumlulukları yasal güvenceye alınmıştır.

Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaçişleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanun’u yürürlüğe girdiği 2006 yılında, Türkiye’de 64 mühendislik disiplini bulunmakta iken, bu sayı bugün 92’e yükselmiştir. Bu mühendisliklerden, 15/2/1954 tarih ve 6269 sayılı “Kimyagerlik ve Kimya Mühendisliği Hakkında Kanun” ile Kimya Mühendislerinin; 6/5/1960 tarih ve 7472 sayılı “Ziraat Yüksek Mühendisliği Hakkında Kanun” ile Ziraat Mühendislerinin; 16/6/2005 tarih ve 5368 sayılı “Lisanslı Harita ve Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Kanun” ile Harita ve Kadastro Mühendislerinin; en son yürürlüğe giren ve en kapsamlı olan 29/6/2006 tarih ve 5531 sayılı “Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaçişleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanun” ile Orman Mühendisi, Orman Endüstri Mühendisi ve Ağaçişleri Endüstri Mühendislerinin görevleri ve yetkileri yasayla belirlenmiştir.

5531 sayılı Kanuna göre, lisans düzeyinde eğitim ve öğretim veren yükseköğretim kurumlarından mezun olan bu üç mühendislik disiplini, Kanunda sayılan mesleki faaliyet konularda çalışma yapabilmek, hak ve yetkilerini kullanılabilmek için, bir yıl mesleki deneyim kazanma çalışması (staj) yapmak, sınava girmek, başarılı olunması halinde, ruhsat belgesine sahip olmak zorunluluğu getirilmiştir.

2- 5531 Sayılı Kanun, Kanunda Ahşap Mobilya Sektörüne Yönelik Orman Endüstri Mühendisliği, Ağaçişleri Endüstri Mühendisliği Hizmetleri

Ahşap sektöründe ve özelde mobilya sektöründe, Orman Endüstri Mühendisleri ile Ağaçişleri Endüstri Mühendislerinin fonksiyonunu göz ardı etmek mümkün değildir. Mobilyaların tasarımından başlayarak, üretimine kadar her kademesinde, her iki mühendislik disiplininin teknik bilgi ve birikimleri ne ölçüde yer alırsa verimlilik ve karlılık da o oranda yükselmektedir. Ahşap ürünlere yönelik dış ticaretimizde mobilya ihracatı başı çekmektedir. O nedenle, bu ürünlerin imalatında mühendislik ve kalite kontrol hizmetlerinin önemi daha da artmaktadır.

Orman Mühendisleri Odası, üyelerinin Avrupa Birliği standartlarında yasal zemine kavuşturmak amacıyla 2004 yılında zorlu bir yarışma başlatarak, meslek kamu oyu, ormancılık sivil toplum örgütleri, fakülte ve yüksek okullar, meslek camiası, siyasi parti gruplarının desteğini sağlayarak, 29/6/2006 tarih ve 5531 sayılı “Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaçişleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanun”u, TBMM’in 29/6/2006 tarihli 122 inci oturumundan oybirliğiyle ve temel kanun olarak çıkartılmasını başarmıştır. Böylece Orman Mühendisleri, Orman Endüstri Mühendisleri ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisleri devrim niteliğinde bir yasaya sahip olmuşlardır.

2.1- 5531 Sayılı Kanunun genel gerekçesinde Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaçişleri Endüstri Mühendisliği

5531 sayılı Kanunun genel gerekçesinde; orman endüstri mühendislerinin görev alanlarının orman mühendislerinin çalışma alanlarının bittiği yerde başladığı, lif levha, kereste, kontrplak gibi yarı mamullerin üretimi ve özellikleri ile bunlardan üretilen yer döşemesi, doğrama, ahşap yapı elemanı, mobilya gibi son ürünlerin üretilmesi, pazarlanması ve satışına dikkat çekilerek aşağıdaki hususlara yer verilmiştir.

Orman Endüstri Mühendisliği; çeşitli bilim dallarının belirli boyutlarda entegre edildiği, temel bilgiler, mühendislik bilgileri, ağaç malzemenin anatomik, kimyasal, teknolojik özelliklerinin analiz edildiği, ağaç malzemeden yukarıda sayılan yarı mamul ve bunlardan kâğıt, mobilya ve benzeri son ürünlerin üretilmesini hedefleyen, bu mesleki alt yapının formasyonuna uygun şekilde yönetim ve işletmecilik bilgileriyle desteklendiği bir uzmanlık dalıdır.

Bu kapsamda orman endüstri mühendisleri, çeşitli orman ürünleri ve mobilya endüstrisi tesislerinde tasarım, planlama, üretim, kalite kontrolü, AR-GE, alım satım, ithalat, ihracat ve pazarlama görevlerinde başarı ile çalışmaktadırlar.

Kıt olan orman kaynaklarından elde edilen odun ürünleri ile ihracatımızda önemli bir yer tutan odun dışı ürünlerin (tali ürün), teknik kurallara göre kıymetlendirilmesi ve sanayi tesislerinde yüksek verimlilikte işlenmesinin önemini açıklamaya gerek yoktur. Bu konuda, her kesimin olumlu yönde olmak üzere aynı görüşte birleşebilecekleri muhakkaktır. Tekniğine uygun yürütülmeyen odun hammaddesine dönük işlemeler ile odun dışı ürünlerin (tali ürün) işlenmesindeki ekonomik kayıpların büyük boyutlarda olduğu bir gerçektir. Bu durum, milli ekonomi açısından büyük bir sorundur. Bu sorunların yaşanmaması için, bu sahadaki endüstriyel faaliyetlerin teknik kurallara göre, orman endüstrisi alanında eğitim almış teknik elemanların katkılarıyla yapılmasında ülkemiz açısından büyük yararlar bulunmaktadır. Bu Tasarı, bu alandaki boşluğu da gidermeyi amaçlamıştır.

Aynı şekilde, ülkemize önemli oranda döviz girdisi sağlayan oduna dayalı mobilya sektörümüzün de gelişen dünya ekonomisi içinde hak ettiği yeri alması, bu alandaki yenilikleri takip eden ve uygulamaya aktaran, orman endüstrisi ve ağaç endüstrisi mühendislik mesleği mensuplarının katkılarıyla mümkün olabilecektir. Odun hammaddesine son tüketim şeklinin verilmesindeki ihtiyaç duyulan teknik katkılar da bu Tasarıyla karşılanmış olacaktır.” (5531 sayılı Kanun tasarısı genel gerekçesinden)

Kanunun genel gerekçesinde, kıt odun kaynaklarının rasyonel ve rantabl olarak işlenebilmesinin, bu tesislerde, orman endüstri mühendisleri ile ağaçişleri endüstri mühendislerinin çalışmalarıyla mümkün olacağı belirtilmiştir.

2.2- 5531 sayılı Kanunun hazırlanma nedeni

Türk Ormancılığı; toprak-tohum-fidan-ağaç-tüketim ekseninde bir bütün görülerek, Türkiye ormanlarını sürdürülebilir ekosistem yaklaşımıyla yönetecek Orman Mühendislerinin; kıt kaynak konumundaki odunun, rantabl olarak değerlendirilmesini yapacak Orman Endüstri Mühendisleri ve Ağaçişleri Endüstri Mühendislerinin; mesleki faaliyet konuları ile hak, yetki ve sorumluluklarının belirlenip yasal güvenceye kavuşturmak; her üç mühendislik disiplinine, AB sürecinde düzenlenmiş meslekler statüsünü kazandırmak, mesleki standartlaşmayı sağlamak, mesleki hizmetler özel sektörünün, yasal alt yapısını oluşturarak kurumsallaşmasını sağlamak, Serbest Ormancılık Büroları, Serbest Orman Ürünleri Büroları, Serbest Yeminli Ormancılık Büroları ve Serbest Yeminli Orman Ürünleri Büroları, kuruluş, denetim ve işleyişini sağlamak nedenlerine dayanarak 5531 sayılı Kanun hazırlanmıştır.

2.3- 5531 sayılı Kanunun amacı ve kapsamı

Kanunun amacı birinci maddesinde düzenlenmiş, buna göre meslek mensubu Orman Endüstri Mühendisleri ve Ağaçişleri Endüstri Mühendislerinin, Kanunun 4 üncü maddesindeki mesleki faaliyet konularına ilişkin işlemlerin;

1) Mevzuata uygun işleyişi gerçekleştirmek,

2) Faaliyet sonuçlarını denetlemek ve tarafsız şekilde değerlendirerek ilgililerin istifadesine sunmak,

3) Ormancılık, orman ve ağaç işleri endüstrisine dair işlerin standardını gerçekleştirmek üzere ormancılık ve orman ürünleri bürolarının kuruluş ve çalışma esaslarını düzenlemek,

4) Uzmanlık alanlarına uygun mesleki faaliyetlerdeki hak, yetki ve sorumlulukları düzenlemek,

Olarak belirlenmiştir.

Kanun; ormancılık, orman ve ağaç endüstrisiyle uğraşan gerçek kişilere ait yerler ile Tüzel kişilere ait yerlerde (Özel hukuk tüzel kişileri ve Kamu tüzel kişileri) çalışan mühendisler; mühendislik mesleğini, hizmet akdi ile herhangi bir iş yerine bağlı olmaksızın, kendi nam ve hesaplarına serbest olarak icra mühendisleri kapsamaktadır.

2.4- Orman Endüstri Mühendisliği ile Ağaçişleri Endüstri Mühendislerinin mesleki faaliyet konuları

Kanunun 4 üncü maddesi birinci fıkrası (b) bendinde Orman Endüstri Mühendislerinin, (c) bendinde de Ağaçişleri Endüstri Mühendislerinin mesleki faaliyet konuları belirlenmiştir. Bu faaliyet konularıyla sınırlı olmak üzere; mesleki hak, yetki ve sorumluluklar Kanunun 5 inci maddesinde belirlenmiş olup, mühendisler bu maddedeki yetkileri kullanmaktadırlar.

2.4.1-  Orman Endüstri Mühendislerinin faaliyet konuları (5531/4.b)

1) Odun hammaddesinin yarma, kesme, soyma, biçme, şekil değiştirme işlemlerini yapmak.

2) Odun hammaddesini yongalayarak veya liflere ayırarak ve yapıştırıcı maddeler kullanarak ya da kullanmadan presleme, buharlama, kurutma ve emprenye etme gibi işlemlerle yapısını değiştirmeden veya fiziksel ve kimyasal yollarla değiştirerek işlemek.

3) Kereste, ağaç kaplama levha, kâğıt, selüloz ve benzeri yarı mamullerini üreten ve bunları kullanan, orman ürünleri fabrikalarında, ahşap olmak kaydıyla mobilya ile sabit ve hareketli mobilyalar, doğramalar, kapı, pencere, yer döşemeleri, ahşap yapılar ve elemanların üretim faaliyetlerini yapmak.

4) Odun dışı orman ürünlerini işleyen tesislerde; kalite kontrol, maliyet hesaplama, stok kontrolü ve tasarım faaliyetleri yapmak.

2.4.2- Ağaçişleri Endüstri Mühendislerinin faaliyet konuları (5531/4.c)

1)Ağaç işleri endüstrisinde yer alan ahşap ve türevleri ile diğer endüstriyel malzemeler kullanarak ahşap olmak kaydıyla sabit ve hareketli mobilyalar, doğramalar, deniz araçları, sauna, prefabrik ev, parke, karavan, evlerin ahşap bölümlerinin üretim faaliyetlerini yapmak.

2) Emprenye ve kurutma tesisleri ve benzeri ağaçişleri ürünlerinin tasarım ve imalâtı faaliyetlerini yapmak.

Kanunun Orman Mühendisleri Odasına verdiği yetkiye dayanarak hazırlanıp, 10/10/2009 tarih ve 27372 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Orman, Orman Endüstri ve Ağaçişleri Endüstri Mühendisleri ile Serbest Meslek Bürolarının Çalışma Alanlarına Dair Yönetmelik” de, yukarıya çıkarılan 4/(b) ve (c) bentlerinde ki konuların açılımları düzenlenmiştir. 

2.4.3- Orman Endüstri Mühendislerinin ile Ağaçişleri Endüstri Mühendislerinin mesleki hak, yetki ve sorumlulukları (5531/Madde-5)

Serbest meslek mensupları Kanunun 4 ncü maddesindeki uzmanlık alanlarıyla sınırlı olmak üzere, tek başlarına veya ortak alanlarda mevzuatta yetkilendirilmiş diğer meslek mensuplarıyla beraber kullanmak koşuluyla; araştırma-geliştirme yapmak, çevresel muhasebe yapmak, keşif yapmak, zarar ziyan belirlemek ve kıymet takdiri yapmak, maliyet hesaplamak, fizibilite raporu hazırlamak, tasarım faaliyetleri yapmak, plan ve projeler hazırlamak ve uygulamak, standardizasyon çalışmaları yapmak, sertifikalandırma yapmak, kalite kontrolü yapmak, stok kontrolü yapmak, kontrol yapmak, muayene yapmak, hakemlik yapmak, eksperlik yapmak, teknik müşavirlik yapmak, danışmanlık yapmak, bilirkişilik yapmak, raporlar hazırlamak, laboratuarlar açmak, özel müesseseler ve işletmeler kurmak, özel müesseseleri yönetmek ve sorumlu müdürlüğünü yapmak, ormancılık karantina hizmetlerini yürütmek, ormancılık rehberlik hizmetlerini yürütmek, ihracat işlemlerini yürütmek, ithalat işlemlerini yürütmek yetkilerini, tek başlarına veya mevzuatla yetkilendirilmiş diğer meslek mensuplarıyla birlikte kullanabilirler.

Kanunun 5 inci maddesinde yer alan, “Meslek mensupları, 4 üncü maddede belirtilen faaliyet konularıyla sınırlı olmak kaydıyla; .…………….. ilgili hizmetleri tek başlarına, …… yapmaya ve yürütmeye yetkilidir. Bu fıkrada belirtilen hak ve yetkiler, odaya kayıtlı meslek mensuplarınca kullanılır.

…4 üncü maddede belirtilen alanlarda faaliyet gösteren gerçek kişiler ile özel hukuk tüzel kişilerinin mühendis istihdamında uymak zorunda oldukları esaslar, Bakanlığının uygun görüşü alınarak Oda tarafından hazırlanacak yönetmelikte belirlenir.” hükmüne dayanarak, uygulama yönetmelikleri hazırlanmış ve Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

2.4.4- Mühendislik mesleki hakların mühendislerce kullanılması

5531 sayılı Kanunun 7 inci maddesinde; “MADDE 7- Odaya kayıtlı ve ruhsatlı meslek mensupları, 4 üncü maddede sayılan ve sınırları yönetmelikle belirlenen faaliyet konularında; eksperlik, danışmanlık, teknik müşavirlik ve benzeri işleri bir iş yerine bağlı olmaksızın kendi nam ve hesaplarına serbestçe yapabilecekleri ormancılık ve orman ürünleri büroları veya faaliyet konularına göre ayrı ayrı olmak üzere serbest ormancılık büroları ile serbest orman ürünleri büroları kurabilirler.

Odaya kayıtlı ve ruhsatlı meslek mensubu kişiler, ormancılık ve orman ürünleri büroları, ortaklık bürosu ya da şirket şeklinde birleşebilirler.” hükümlerine dayanarak, Oda tarafından mesleki hakların kullanılmasına ilişkin usul ve esaslar 8/4/2009 tarih ve 27194 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan  “Ormancılık ve Orman Ürünleri Bürolarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Yönetmeliği” de belirlenmiştir.

Kanunun 7 inci maddesine göre çıkarılan, Ormancılık ve Orman Ürünleri Bürolarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinin;

12 inci maddesi 1 inci fıkrasında, “MADDE 12- (1) Meslek mensupları, mesleki faaliyetlerini serbest icra etmeleri halinde, ormancılık ve orman ürünleri büroları açmak zorundadırlar…”

13 üncü maddesi 1 inci fıkrasında “MADDE 13– (Res.Gaz. 31.12.2009 Tar. 27449 Mü. Sayı-4 Değ.) (1) Ruhsat almış olan meslek mensupları, bağımsız olarak tek başına, ortaklık veya şirket kurarak mesleki faaliyette bulunmak istedikleri takdirde Odaya başvurarak çalışanlar listesine kayıt olmak zorundadırlar.”

33 üncü maddesi 1 inci fıkrasındaMADDE 33– (1) Mesleğin konusuna giren işleri, serbest meslek faaliyeti olarak yalnız mesleki faaliyette bulunan meslek mensupları yapabilir”.

34 üncü maddesi 1 inci fıkrasında,MADDE 34– (1) Birden çok meslek mensubu, ortaklık bürosu veya şirket kurarak mesleki faaliyette bulunabilir.”

Kanunun 4 üncü ve 5 inci maddelerine göre çıkarılan, Orman, Orman Endüstri ve Ağaçişleri Endüstri Mühendisleri ile Serbest Meslek Bürolarının Çalışma Alanlarına Dair Yönetmeliğinin;

11 inci maddesi 1 inci fıkrasında, “MADDE 11- (1) Serbest meslek mensupları, Kanun ve bu Yönetmelikte belirtilen konulara ilişkin hak, yetki ve çalışmalarını serbest ormancılık ve serbest orman ürünleri büroları ile şirketler dışında kullanamazlar.

Bu Yönetmelik düzenlemelerinden anlaşıldığı üzere; bu Kanundaki mesleki faaliyet konularına dair hak ve yetkiler, Odaya kayıtlı olmak ve ruhsatlı olmak koşuluyla ancak serbest orman ürünleri büroları ile şirketlerinde kullanılabilecektir.

Serbest meslek mensubu olmak ve hakları kullanmak için, 5531 sayılı Kanunun Resmi Gazete’de yayımlandığı 8/7/2006 tarihinden önce mezun mühendisler ile bu tarihten sonra mezun mühendislerin yapmaları gereken esaslar şöyledir. 

 2.4.4.1- 5531 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden (8/7/2006) önce mezun mühendisler için;

 • Orman Mühendisleri Odasına kayıtlı olmak.
 • Kamu kurumlarında geçen hizmetler ile özel sektörde geçen sosyal güvenceli hizmetler değerlendirilerek uzmanlık konuları belirlemek
 • Serbest Meslek Mensupluğu Ruhsat Belgesi düzenlemek
 • Oda çalışanlar listesine kayıt olmak

2.4.4.2- 5531 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden (8/7/2006) sonra mezun mühendisler için;

 • Orman Mühendisleri Odasına kayıtlı olmak,
 • Serbest meslek mensuplarının gözetiminde, bir yıl süreli mesleki deneyim kazanma çalışması yapmak,
 • Serbest Meslek Mensupluğu sınavında başarılı olmak,
 • Serbest Meslek Mensupluğu Ruhsat Belgesini almak
 • Oda çalışanlar listesine kayıt olmak

Mesleki hak ve yetkilerin kullanılması özetlenecek olur ise; Orman Endüstri Mühendisi ve Ağaçişleri Endüstri Mühendisleri, Odaya kayıt olmadan, meslek mensubu ruhsat belgesine sahip olmadan, Oda Çalışanlar Listesine kayıt yaptırmadan, 5531 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde belirtilen mesleki faaliyet konularındaki mesleki hak ve yetkilerini kullanmaları hukuken mümkün değildir.

2.4.5- Orman ve Ağaç Endüstrisiyle iştigal eden, özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişilerin mühendis istihdamında uymaları gereken hususlar.

Kanunun 5 inci maddesine dayanarak hazırlanıp 10/10/2009 tarih ve 27372 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Orman, Orman Endüstri ve Ağaçişleri Endüstri Mühendisleri ile Serbest Meslek Bürolarının Çalışma Alanlarına Dair Yönetmelik” de mühendis istihdamı esas ve kriterleri Bakanlığın uygun görüşleri alınarak belirlenmiştir. Buna göre;

2.4.5.1- Orman Endüstri Mühendisi unvanlı meslek mensubu istihdamına ilişkin ilkeler

Orman Endüstri Mühendisi istihdam kriterleri; 5531 sayılı Kanunun 4. maddesi 1. fıkrası (b) bendinde sayılan mesleki konular esas alınarak, Yönetmeliğin Orman Endüstri Mühendisi İstihdamı başlıklı 15 inci maddesi 1 inci fıkrasında altı bent halinde düzenlenmiştir. Şöyle ki;

Orman endüstri mühendisi istihdamı

             MADDE 15 – (1) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan faaliyetleri yapan veya yaptıran gerçek kişiler, özel hukuk tüzel kişileri, serbest orman ürünleri büroları veya serbest yeminli orman ürünleri büroları, bu Yönetmeliğin beşinci bölümündeki esaslar çerçevesinde aşağıdaki istihdam ilkelerine uyarlar.

 1. a) İşletme kapasitesi 5000 m3/yıl olan ya da yıllık üretimi 2500 m3/yıl’a kadar kereste üreten işletmelerde bir, kapasitesi 5000 m3/yıl, ya da yıllık üretim kapasitesi 2500 m3/yıl kereste üzerinde üretim yapan işletmelerde ise, bu miktarlar katlanarak hesaplanacak sayıda meslek mensubu çalıştırılır.
 2. b) Orman ürünleri fabrikalarında, ahşap ve türevleri kullanılarak mobilya, sabit ve hareketli mobilya, seri halde doğrama, kapı, pencere ve yer döşemeleri, ahşap yapı ve elemanlarının üretimini yapan işletmelerden; 25’e kadar işçi çalıştıranlar bir, 25’in üzerinde işçi çalıştıranlar ise her 50 işçi için bir olmak üzere belirlenecek sayıda meslek mensubu istihdam ederler.
 3. c) Ahşap kaplama levha, ahşap lif ve yonga levha, kotraplak, kâğıt, selüloz, selüloz türevleri, hemi selüloz, lignin, ekstraktif madde ve benzeri yarı mamulleri üreten işletmelerden; 25’e kadar işçi çalıştıranlar bir, 25’in üzerinde işçi çalıştıranlar ise her 50 işçi için bir olmak üzere belirlenecek sayıda meslek mensubu istihdam ederler.

         ç) Ahşap doğrama yapan diğer işletmelerden; 15–25 arasında işçi çalıştıranlar bir, 25’in üzerinde işçi çalıştıranlar ise, her 50 işçi için bir olmak üzere belirlenecek sayıda meslek mensubu istihdam ederler.

 1. d) Odun dışı orman ürünleri işleyen tesislerde, üretim, kalite kontrol, maliyet hesaplama, stok kontrolü gibi işlerde görevlendirilmek üzere en az bir meslek mensubu çalıştırılır.
 2. e) Eprenye, ahşap koruma, kurutma-buharlama, yüzey işlemleri, palet, ambalaj, levha ürünleri ve selüloz-kâğıt üreten işletmelerden; 25 işçiye kadar işçi çalıştıranlar bir, 25’in üzerinde işçi çalıştıranlar ise her 50 işçi için bir olmak üzere belirlenecek sayıda meslek mensubu istihdam ederler.”

2.4.5.2- Ağaçişleri Endüstri Mühendisi unvanlı meslek mensubu istihdamına ilişkin ilkeler

Ağaçişleri Endüstri Mühendisi istihdam kriterleri; 5531 sayılı Kanunun 4. maddesi 1. fıkrası (c) bendinde sayılan mesleki konular esas alınarak, Yönetmeliğin Ağaçişleri Endüstri Mühendisi İstihdamı başlıklı 16 ıncı maddesi 1 inci fıkrasında üç bent halinde düzenlenmiştir. Şöyle ki;

“Ağaçişleri endüstri mühendisi istihdamı

             MADDE 16 – (1) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan faaliyetleri yapan veya yaptıran gerçek kişiler, özel hukuk tüzel kişileri, serbest orman ürünleri büroları veya serbest yeminli orman ürünleri büroları, bu Yönetmeliğin altıncı bölümündeki esaslar çerçevesinde aşağıdaki istihdam ilkelerine uyarlar.

 1. a) Ağaçişleri endüstrisinde yer alan ahşap ve türevleri ile diğer endüstriyel malzemeler kullanılarak, deniz araçları, ahşap olmak şartıyla sabit ve hareketli mobilya, prefabrik ev, seri halde doğrama ve evlerin ahşap bölümlerinin üretimini yapan işletmelerden; 25’e kadar işçi çalıştıranlar bir, 25’in üzerinde işçi çalıştıranlar ise her 50 işçi için bir olmak üzere belirlenecek sayıda meslek mensubu istihdam ederler.
 2. b) Ahşap doğrama yapan diğer işletmelerden; 15–25 arasında işçi çalıştıranlar bir, 25’in üzerinde işçi çalıştıranlar ise her 50 işçi için bir olmak üzere belirlenecek sayıda meslek mensubu istihdam ederler.
 3. c) Emprenye ve kurutma tesislerinden; 25’e kadar işçi çalıştıranlar bir, 25’in üzerinde işçi çalıştıranlar ise her 50 işçi için bir olmak üzere belirlenecek sayıda meslek mensubu istihdam ederler.

Orman Endüstri Mühendisleri ile Ağaçişleri Endüstri Mühendislerinin istihdamında; ağırlıklı olarak özel sektörde çalışılmaları, özel sektörün 5531 sayılı Yasayı tam olarak bilmemesi, mühendis istihdam edilirken bir yıl süreli mesleki deneyim kazanma çalışmasını yapıp yapmadığının sorulmaması nedenleriyle sorunlar yaşanmaktadır.

2.5- Serbest Meslek Mensubu Adayı OEM ve AEM mühendislerinin yetiştirilmesine dair çalışmalar.

Orman Endüstri Mühendisleri ile Ağaçişleri Endüstri Mühendisleri; Kanunun 6 ıncı maddesine göre, 8/7/2006 tarihinden sonra lisans düzeyinde eğitim ve öğretim yapan yüksek öğretim kurumlarından mezun olan, bir yıl süreyle ruhsatlı meslek mensuplarının yanında ve gözetiminde bir yıl süreyle mesleki deneyim kazanma çalışması (staj) yapmak zorundadırlar. Ancak bu çalışmalardan sonra, serbest meslek mensupluğu sınavına girerek başarılı olunması halinde, Serbest Meslek Mensupluğu Ruhsat Belgesi alarak mesleki haklarını kullanabilmektedirler. Mesleki Deneyim Kazanma Çalışmaları ile SMM sınavlarının yapılmasına dair usul ve esaslar Odaca hazırlanıp, 6/5/2009 tarih ve 27220 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Orman Mühendisleri Odası Mesleki Deneyim Kazanma ve Meslek Mensupluğu Sınav Yönetmeliği” de belirlenmiştir.

Bu Yönetmeliğe göre;

– Bir yıl süreli mesleki deneyim kazanma çalışmalarının altı aylık nazari kısmında, mesleki sınav konularına yönelik olarak uygulama tezleri yaptırılmaktadır.

– Ormancılık ve orman ürünleri büro ve şirketleriyle, bu konuyla iştigal eden kamu kurum ve kuruluşlarında en az altı ay süreli uygulamalı çalışma yaptırılmaktadır.

– SMM Sınavları öncesinde istenmesi halinde dört gün süreli hazırlık eğitimi verilmektedir.

SMM adayı mühendislerin, bir yıllık Mesleki Deneyim Kazanma Çalışmaları sürecinde yetiştirilmesi, ülkemiz ormancılığı, Orman Endüstrisi ve Ağaçişleri Endüstrisi açısından çok büyük önem arz etmektedir. O nedenle, öncelikle bir yıllık Mesleki Deneyim Kazanma Çalışmalarında, Odamız ile kamu ve özel sektörün işbirliği yapmaları çok büyük önem arz etmektedir.

3- Orman Mühendisleri Odası ve Mesleki Haklar

Orman Mühendisleri Odası, mesleki hakların kullanılmasına yönelik koordinasyonu uygulamanın koordinasyonu ve yönetmeliklerin çıkarılmasında 5531 sayılı Kanun ile yetkilendirilmiştir. Oda, 5531 sayılı Kanunun çıkarılmasını sağlamakla Orman Mühendisi, Orman Endüstri Mühendisi ve Ağaçişleri Endüstri Mühendislerinin mesleki faaliyet konuları ile bu konulara ilişkin mesleki hak ve yetkilerinin yasayla korunmasında çok önemli bir görev yapmıştır. Bu hakların kullanılmasına yönelik ikincil mevzuat düzenleme, kamu kurumu ve özel sektörde mesleki hakların kullandırılması yönünde girişimlerini sürekli olarak sürdürmekte ve gerektiğinde yargı yoluna gitmektedir.

3.1- Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK), ağaçtan mamul eşya ile iştigal eden sanatkârın konuları ile OEM ve AEM mühendislik hizmetlerini ayırt edememektedir.

Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK), 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu gereğince kurulmuş,  bünyesinde, esnaf ve sanatkârlar odaları, esnaf ve sanatkârlar odaları birlikleri, esnaf ve sanatkarlar odaları federasyonları ile birlikte faaliyet gösteren bir kamu kuruluşu niteliğinde meslek kuruluşudur. Konfederasyon, 5362 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi uyarınca, esnaf ve sanatkârların çalışmalarını mesleki ve kamu yararına uygun olacak şekilde düzenlemek ve gerekli gördüğü tedbirleri almakla görevlidir.

Ancak 5531 sayılı Kanunla yetkileri belirlenen Orman Endüstri Mühendisi ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendislerinin, hak ve yetkileri ile ahşap işleriyle uğraşan sanatkârın yetkilerini karıştırmakta, Odanın mesleki hakların kullanılmasına ilişkin yaptığı Yönetmelik düzenlemeleri ile Tüzüğün bazı maddelerinin iptali için Danıştay’a dava açmaktadır.  Ancak açılan davalar ret edilmiştir. Örneğin;

Danıştay 8. Dairesinin 24/06/2011 tarih, E:2009/4667 ve K:2011/3324 sayılı kararında;

…5531 sayılı Yasaya göre yüksek öğretim görmek suretiyle uzmanlaşmayı gerekli kılan teknik hizmetlerin üretimini yapan orman mühendisleri, orman yüksek mühendisleri, orman endüstri mühendisleri ve ağaçişleri endüstri mühendisleri ile akademik bilgi birikiminin kullanımından ziyade bedeni çalışmalar yürütmek suretiyle ağaçlatan mamul eşya işi ile iştigal eden; ağaçişleri tornacılığı, ahşap kalıpçılığı, mobilya döşemeciliği ve doğramacılık gibi ağaçtan mamul eşya iş kolunda faaliyette bulunan esnaf ve sanatkarların gerek teknik ve gerekse hukuki açıdan farklı nitelik taşıdığı açıktır.

Bu bağlamda; her ne kadar davacı tarafından, dava konusu düzenleme ile ağaçtan mamul eşya işi ile iştigal eden esnaf ve sanatkârların faaliyet alanının sınırlandırıldığı ileri sürülmüşse de;

ağaçtan mamul eşya işi ile iştigal eden esnaf ve sanatkârların faaliyet alanları ile 5531 sayılı Yasanın 4. maddesinde uzmanlık alanlarına göre yer verilen anılan Yasanın 5. maddesine göre yetkilendirilen meslek mensuplarının mesleki faaliyet alanları birbirinden farklı olup,

yukarıda aktarılan mevzuat hükümlerinin lafzı ve amaçsal yorumu gereği orman mühendisi, orman yüksek mühendisi, orman endüstri mühendisi ve ağaçişleri endüstri mühendislerinin mesleki faaliyet alanlarında, ağaçtan mamul eşya işi ile iştigal eden esnaf ve sanatkârların faaliyet alanlarını sınırlandırmayacağından, dava konusu düzenlemede hukuka aykırılık bulunmamıştır. Açıklanan nedenlerle, davanın reddine, …. 24.6.2011 gününde oybirliği ile karar verildi.” denilmiştir. Böylece Danıştay kararıyla da, Orman Endüstri Mühendisi ve Ağaçişleri Endüstri Mühendislerinin mesleki hak ve yetkilerini düzenleyen ikincil mevzuatın Kanuna uygunluğu tescillenmiş oldu.

3.2- Orman ve ağaç endüstrisine ait sınai tesisler ait kapasite raporlarının düzenlemesi

Gerek TOBB ve gerekse TESK, kendi mevzuatlarına göre orman ve ağaç endüstrisine dair sanayi tesislerinin üretim güçlerinin tespitine yönelik olarak periyodik zamanlarda veya ihracat, ithalat, kredi vb. işlerde kullanılmak üzere, sanayiciden kapasite raporları istemektedirler. Bu raporları çoğu kez bu alanda yetkileri bulunmayan mühendislik disiplinlerince yapıldığı görülmektedir. Bu konunun düzeltilmesi için her iki kuruluşa Odamızca uyarı yazıları gönderilmiş ve kapasite raporlarının, Orman Endüstri Mühendisi ve Ağaçişleri Endüstri Mühendislerine düzenlenmesi istenmiştir. Bu konuda her iki kuruluş bağlı Odalarına yazılar göndermişlerdir.

Burada önemli olan husus, bu alandaki sanayicilerin, orman ve ağaç endüstrisine dair sanayi tesislerinin üretim gücü ve kapasitesini en iyi bilen mühendislere kapasite raporlarını yaptırılması için, gerektiğinde Odalar nezdinde yapıcı girişimlerde bulunmalarıdır.

3.3- Orman Endüstri Mühendisi ve Ağaçişleri Endüstri Mühendislerinin iş güvenliği uzmanlığı

Odamızın diğer Odalarla birlikte, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında yaptığı girişimler sonucunda, Orman Endüstri Mühendisi ve Ağaçişleri Endüstri Mühendislerinin de iş güvenliği uzmanı olmaları için, ilgili yönetmelikte düzenlemelerin yapılması sağlanmıştır. Ahşap Sanayi Tesislerinde çalışan OEM ve AEM mühendislerinin, bu alanda da belge sahibi yapılarak, teknik hizmetlerinin yanında bu alanda da görevlendirilmek suretiyle girdi maliyetlerinin aşağıya çekilmesinde olumlu katkı sağlayacaktır.

3.4- Orman Endüstri Mühendislerinin Çevre Görevlisi olması

Orman Endüstri Mühendislerinin, Çevre ve Orman Bakanlığınca hazırlanıp 12/11/2010 tarih ve 27757 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Çevre Görevlisi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik” uyarınca çevre görevlisi olmaları sağlanmıştır. Bu Yönetmeliğin değiştirilmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca bir taslak hazırlanış, bu taslağa göre, tüm mühendislerin çevre görevlisi olabileceği yönünde düzenleme ön görülmüş ve Odamızca da olumlu karşılanmıştır. Bu bağlamda ve taslağın yayımlanması halinde Ağaçişleri Endüstri Mühendisleri de “Çevre Görevlisi” olabileceklerdir.

Aynı şekilde ahşap işleyen sinai tesislerde istihdamı zorunlu olan çevre görevlisi için, şuanda yürürlükte olan mevzuata göre belgelendirilmek koşuluyla Orman Endüstri Mühendislerinin, yenisinin yürürlüğe konulması halinde Ağaçişleri Endüstri Mühendislerinin, Çevre Görevlisi olarak görevlendirilmeleri mümkün olacaktır. Böyle bir durumda, maliyet girdilerinin düşürülmesinde olumlu katkılar sağlanacaktır.

4- Sonuç ve Öneriler

Mobilya sektörünün ihracatımızda çok önemli bir yer tuttuğu, devamlı yükseliş trendinde olduğu hususu dikkate alınarak; bu sektörde çalışan Orman Endüstri Mühendisleri ve Ağaçişleri Endüstri Mühendislerinin 5531 sayılı Kanuna göre, Orman Mühendisleri Odasına kayıtlı, ruhsatlı ve yetkili ve nitelikli mühendislerin istihdamı suretiyle daha iyi sonuç alınacağı bir gerçektir. O nedenle, aşağıdaki önerilerin dikkate alınmasının yararlı olacağını düşünüyoruz. Şöyle ki;

1) Orman Endüstri Mühendisleri ile Ağaçişleri Endüstri Mühendislerinin, sektörün istediği nitelikte teknik eleman olarak yetiştirilmeleri için, bir yıllık mesleki deneyim kazanma çalışmalarında, TOBB sektör meclislerinin, Orman Mühendisleri Odası ile işbirliği yaparak hazırlayacakları protokollere göre mesleki deneyim kazanma çalışmalarının yapılması sağlanmalıdır.

2) TOBB nin orman ve ağaç endüstrisi ile ilgili olan Türkiye  Orman Ürünleri Meclisi, Türkiye  Mobilya Ürünleri Meclisi, Türkiye Ambalaj Meclisi ve Türkiye Kağıt ve Kağıt Ürünleri Sanayi  Meclisine üye sektörlerdeki Orman Endüstri Mühendisleri ile Ağaçişleri Endüstri Mühendislerinin, mesleki konumları 5531 sayılı yasaya uyumlu hale getirilmelidir.

3) Orman Endüstri Mühendisleri ile Ağaçişleri Endüstri Mühendislerinin sanayinin istediği nitelikli teknik personel olarak yetiştirilmeleri için, bir yıllık mesleki deneyim kazanma (staj) çalışmalarının fiili staj kısmı ilgili sektörlerin tesislerinde gerçekleştirilmelidir.

4) TOBB un ilgili sektör meclislerinin periyodik toplantılarına Orman Mühendisleri Odası çağırılmalıdır.

5) Ağaçişleri Endüstri Mühendisi ve Orman Endüstri Mühendisi mezun eden fakülte ve yüksek okullarda, 5531 sayılı Kanunun esasları öğrencilere anlatılmalı ve bu konuda Odayla işbirliğine gidilmelidir.

6) Sektörde çalışan mühendislere, sanatkârların yapacakları bedeni işler değil, mutlaka mühendislik hizmetleri yaptırılmalı, farkındalıkları yaratılmalı, mühendislerin meslek mensupluğu ruhsatlarının iş-yerlerinin ofislerinde asılması sağlanmalıdır.

(1) Orman Yüksek Mühendisi & İşletmeci, Orman Bakanlığı (E) Müsteşar Yardımcısı, Orman Mühendisleri Odası Araştırma Geliştirme Merkezi Başkanı esrefgirgin48@hotmail.com

(2) Ağaçişleri Endüstri Yüksek Mühendisi, Orman Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi sabit@sabittuncel.com

(3) Ağaçişleri Endüstri Mühendisi, Orman Mühendisleri Odası Merkez Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi efagbal@superposta.com
Bu makale 2. Ulusal Mobilya Kongresinde bildiri olarak sunulmuştur.

5846 sayılı yasa gereği lütfen gerektiği gibi kaynak göstermeden alıntı yapmayınız


Kaynakça

29/6/2006 tarihli ve 5531 sayılı “Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaçişleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanun”

TBBM 29/6/2006 tarih ve 122. Oturum tutanakları ile Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaçişleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanun tasarısı gerekçe raporu

8/4/2009 tarih ve 27194 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan  “Ormancılık ve Orman Ürünleri Bürolarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Yönetmeliği”

10/10/2009 tarih ve 27372 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Orman, Orman Endüstri ve Ağaçişleri Endüstri Mühendisleri ile Serbest Meslek Bürolarının Çalışma Alanlarına Dair Yönetmelik”

6/5/2009 tarih ve 27220 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Orman Mühendisleri Odası Mesleki Deneyim Kazanma ve Meslek Mensupluğu Sınav Yönetmeliği”

Danıştay 8. Dairesinin, 24/06/2011 tarih, E:2009/4667 ve K:2011/3324 sayılı kararı

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir