tuketici-haklari

Share This:

Mobilyada Ayıplı Mal Nedeniyle Tüketicinin Hakları

Doç.Dr. Devrim Elvan

Özet

Günümüzde tüketimin artması ile birlikte tüketici haklarının gelişmesi ve düzenlenmesi bir ihtiyaç olmuştur. Bu bağlamda yasalar hazırlanmış ve tüketiciler satıcı, üretici ve ithalatçıya karşı korunmuştur. En çok tüketilen ve yaşamın bir parçası olan mobilya sektöründe de tüketici ile sorumlular karşı karşıya gelmektedir. Özellikle malın ayıplı olması durumunda tüketicilerin hangi haklara sahip oldukları konusunda bilgilendirilmeleri gerekmektedir. Bu çalışma ile mobilyada ayıplı mal durumunda tüketicinin yasal olarak hangi haklara sahip olduğu ve nasıl kullanacağına dair bilgi verilmeye çalışılmıştır.

Consumer Rıghts Due To Defectıve Good In Furnıture

Abstract

Nowadays, consumer rights increases because of the increased consumtion. In addition to effective laws and regulations protected consumer enter in force. This regulations mostly protect consumer against seller, producer, manufacturer and importer. Consumer and liables usually conflict with each other in furniture sectors. Especially consumers need to learn their rights about defective good. In this study will try to give some legal information to the consumer regarding to defective goods in furnitures

1. Giriş

Anayasanın 172. Maddesi devletin, tüketicileri koruyucu ve aydınlatıcı tedbirleri alacağını ve tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini teşvik edeceğini hüküm altına almıştır. Bu bağlamda 1995 yılında 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun yürürlüğe girmiş ardından, bu kanun yürürlükten kalkarak 07.11.2013 tarihinde 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun yürürlüğe girmiştir. Bu kanun amacı, kamu yararına uygun olarak tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını koruyucu, zararlarını tazmin edici, çevresel tehlikelerden korunmasını sağlayıcı, tüketiciyi aydınlatıcı ve bilinçlendirici önlemleri almak, tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini özendirmek ve bu konulardaki politikaların oluşturulmasında gönüllü örgütlenmeleri teşvik etmeye ilişkin hususları düzenlemektir.

6502 Sayılı Kanun’un 3. Maddesi, tüketiciyi, ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişi olarak tanımlamıştır. Dolayısı ile, ihtilafa uygulanacak kanunun belirlenmesi açısından, ürün veya hizmetin hangi amaçla satın alındığı önemlidir. Kanundaki tüketici tanımından yola çıkılacak olursa, eğer ayıba konu ürün veya hizmet, ticari veya mesleki olmayan amaçlarla satın alınmışsa, işlemin tarafının gerçek veya tüzel kişi olduğuna bakılmaksızın, doğacak ihtilafta 6502 sayılı kanun uygulanacaktır. Ürün veya hizmetin, ticari veya mesleki amaçla satın alınmış olması durumunda ise, ihtilafa Tüketicinin Korunması hakkında kanun hükümlerinin tatbik edilmesi mümkün değildir. Bu gibi durumlarda ihtilaf, Türk Borçlar Kanunu veya Türk Ticaret Kanunu’nun konuya ilişkin maddeleri ile çözümlenecektir. 6502 Sayılı Kanun, adından da anlaşılacağı üzere, satıcıya karşı zayıf durumda olan tüketiciyi koruma amacıyla düzenlendiğinden, kanundaki düzenlemeler, daha çok tüketici lehinedir. Ancak Borçlar Kanunu ve Ticaret Kanunu’ndaki ayıplı mala ilişkin düzenlemelerde, böyle bir ayrıcalık söz konusu değildir. (Erkan, 2015)

6502 Sayılı Kanunun kapsamı incelendiğinde, her türlü tüketici işlemi ile tüketiciye yönelik uygulamaları kapsadığı belirtilmiştir. Kanun tüketici işlemi de tanımlayarak, mal veya hizmet piyasalarında kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla hareket eden veya onun adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiler ile tüketiciler arasında kurulan, eser, taşıma, simsarlık, sigorta, vekâlet, bankacılık ve benzeri sözleşmeler de dâhil olmak üzere her türlü sözleşme ve hukuki işlemin tüketici işlemi olduğunu belirtmiştir. Özellikle eser sözleşmesinin de kanunun kapsamına alınması ile kişiye özel tasarım yapılan mobilya ve ahşap ürünler ile ilgili anlaşmazlıkların da 6502 Sayılı Kanun kapsamında olduğu sonucunu ortaya çıkmaktadır.

2. Ayıplı Mal Kavramı

Ayıplı mal kavramına geçmeden önce kanunda “mal” ile ifade edilenin ne olduğu incelenecek olursa, 6502 Sayılı Kanunun 3/h bendi, malı; alışverişe konu olan, taşınır eşya, konut veya tatil amaçlı taşınmaz mallar ile elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri her türlü gayri maddi mallar olarak tanımlamıştır. Bu tanımdan da anlaşılacağı üzere bir şeyin mal olarak kabulü için onun alışverişe konu olması gerekmekte yani bir bedel karşılığında alınabiliyor olması gerekmektedir.

Ayıplı mal kanunun 8. maddesinde, tüketiciye teslimi anında, taraflarca kararlaştırılmış olan örnek ya da modele uygun olmaması ya da objektif olarak sahip olması gereken özellikleri taşımaması nedeniyle sözleşmeye aykırı olan maldır. Ayrıca ayıplı mal, ambalajında, etiketinde, tanıtma ve kullanma kılavuzunda, internet portalında ya da reklam ve ilanlarında yer alan özelliklerinden bir veya birden fazlasını taşımayan; satıcı tarafından bildirilen veya teknik düzenlemesinde tespit edilen niteliğe aykırı olan; muadili olan malların kullanım amacını karşılamayan, tüketicinin makul olarak beklediği faydaları azaltan veya ortadan kaldıran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren mallar olarak maddenin devamında tanımlanmıştır[1].

Bununla birlikte sözleşmeye konu olan malın, sözleşmede kararlaştırılan süre içinde teslim edilmemesi veya montajının satıcı tarafından veya onun sorumluluğu altında gerçekleştirildiği durumlarda gereği gibi monte edilmemesi sözleşmeye aykırı ifa olarak değerlendirilir.

Malın montajının tüketici tarafından yapılmasının öngörüldüğü hâllerde, montaj talimatındaki yanlışlık veya eksiklik nedeniyle montaj hatalı yapılmışsa, sözleşmeye aykırı ifa söz konusu olur.” denilmiştir. Böylece malın süresi içinde teslim edilmemesi, gereği gibi monte edilmemesi, montaj talimatındaki yanlışlık veya eksiklik, ayıp olarak değil sözleşmeye aykırılık olarak değerlendirilmek suretiyle genel hükümlerin uygulanacağına işaret edilmiştir. Fakat bu durumda TBK. m. 112 vd. (gereği gibi ifa etmeme) hükümlerinin mi yoksa temerrüt hükümlerinin mi uygulanacağı açık değildir. Malın süresi içinde teslim edilmemesi halinde temerrüt, diğer hallerde m. 112 vd. hükümleri uygulanması gerektiğine dair görüşler bulunmaktadır (Akıncı, 2015). Diğer taraftan, sözleşmede kararlaştırılan sürede teslim edilmemesinin sözleşmeye aykırı ifa olarak değerlendirileceğine dair de görüşler bulunmaktadır

Kanunun getirdiği yeni düzenleme ile de açık ve gizli ayıp ayrımının bu kanuna tabi sözleşmeler için bir anlamının kalmadığını ifade etmek mümkündür. Kanun, tüketicinin ayıptan doğan haklarını kullanabilmesi için gözden geçirme ve bildirim yükümlülüğünü de öngörmediğinden, tüketici, zamanaşımı süresi içinde ayıptan doğan haklarını kullanabilecektir (Özçelik, 2015).

Ayıplı mal kavramı ahşap mobilya özelinde ele alındığında hangi hallerde ayıplı mal olarak değerlendirilebileceği incelenecek olursa;

 • Mobilyanın teşhir, ilan, tanıtım veya katalogdaki üründen farklı olması,
 • Sözleşmede belirlenen model ve şekilden farklı olması,
 • Mobilyanın objektif olarak sahip olması gereken özelliklerine sahip olmaması (koltukların oturmaya elverişli olmaması, sandalyelerin fizyolojik açıdan ergonomik olmaması vs),
 • Mobilyadan beklenen temel gereksinimlerin faydalanan karşılanmaması,
 • Mobilyaların renginin atması, kabarması, çekme yapması,
 • Kumaş kalitesi, rengi ve deseninin sözleşmede belirtilenden farklı olması, vs.

Konuya ilişkin yargı kararları incelendiğinde Yargıtay; mobilyaların kaplamalarının kabarmasını[2], koltuk modeli üzerinde anlaşılan renk ve desende kumaşın kullanılmamasını[3], kumaş hatasını[4], mobilyalarda kaplama kısmında pres hatasından kaynaklanan kabarma ve çekme kusurlarının bulunmasını[5], anlaşmanın aksine beğenilen marka koltuk takımı yerine farklı marka koltuk takımı getirilmesini[6] ayıplı mal olarak kabul etmiştir.

Ayıplı maldan sorumluluk konusunda ise 6502 SK, satıcının, malı satış sözleşmesine uygun olarak tüketiciye teslim etmekle yükümlü olduğunu ifade etmiştir.

Ancak, mal hakkında yapılan reklamlardan, açıklamalardan satıcının haberdar olmadığı ve bilmesinin de kendisinden beklenmeyeceğini ispatlaması halinde ayıptan sorumluluğuna gidilemeyecektir. Ayrıca, yapılan açıklamanın içeriğinin satış sözleşmesinin akdi anında düzeltilmiş olduğunu veya satış sözleşmesi kurulma kararının bu açıklama ile nedensellik bağı içinde olmadığın ispatladığı takdirde açıklamanın içeriği ile bağlı olmaz dolayısıyla burada da ayıptan dolayı satıcı sorumlu olmayacaktır.

2.1 Ayıplı Malda İspat Yükü

6502 SK’nun 10. Maddesi gereği, teslim tarihinden itibaren altı ay içinde ortaya çıkan ayıpların, teslim tarihinde var olduğu kabul edilir. Bu durumda malın ayıplı olmadığının ispatı satıcıya aittir. Bu karine, malın veya ayıbın niteliği ile bağdaşmıyor ise uygulanmaz.

Yukarıda da belirtildiği üzere, 6502 SK’da açık ve gizli ayıp ayrımı olmadığından, tüketicinin ayıptan doğan haklarını kullanabilmesi için gözden geçirme ve bildirim yükümlülüğü de yoktur (Özçelik, 2015). Bu durumda mobilyayı teslim alan tüketicinin mobilyayı teslim almadan önce inceleme ve gözden geçirme yükümlülüğü yoktur. Altı ay içinde ortaya çıkan ya da altı ay içinde kusurun tüketici tarafından fark edilmesi halinde bu mobilyanın kusurlu olmadığının ispatı satıcıya ait olacaktır. Malın ayıpla bağdaşmaması durumuna örnek olarak koltuktaki sigara yanığı gösterilebilir.

Tüketicinin, sözleşmenin kurulduğu tarihte ayıptan haberdar olduğu veya haberdar olmasının kendisinden beklendiği hâllerde ise sözleşmeye aykırılık söz konusu olmaz. Bu duruma örnek olarak defolu olduğu ilan edilmiş ya da bu durumun sözleşmede belirtildiği mobilya için seçimlik haklarını kullanamayacağı ifade edilebilir.

Bu konuyla ilgili olarak satışa sunulacak ayıplı mal üzerine ya da ambalajına, üretici, ithalatçı veya satıcı tarafından tüketicinin kolaylıkla okuyabileceği şekilde malın ayıbına ilişkin açıklayıcı bilgiyi içeren bir etiket konulmalıdır. Bu etiketin tüketiciye verilmesi veya ayıba ilişkin açıklayıcı bilginin tüketiciye verilen fatura, fiş veya satış belgesi üzerinde açıkça gösterilmesi zorunludur.

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ihbar külfetini de tümüyle kaldırılmıştır. Bu açıdan, yeni kanunun, AB Satım Yönergesi ile uyum içinde olduğu söylenebilir. Zira Yönerge mecburi bir ihbar külfeti getirmemekle beraber, üye ülkelere isterlerse ayıbın tespitinden itibaren işleyecek asgari 2 aylık bir ihbar süresi öngörme imkanını tanımaktadır (m. 5/2)32. CESL m. 106/(3(b)) uyarınca da tüketici işlemlerinde ihbar külfeti söz konusu değildir. Yönergeden farklı olarak, Taslak bu konuda üye ülkelere aksine düzenleme yapma imkanı da vermemiştir. Dolayısıyla yeni kanun düzenlemesi AB satım hukuku ile uyum içindedir (Atamer ve Baş, 2014).

2.2. Mobilyada Ayıplı Mallarda Tüketicinin Seçimlik Hakları

Bir malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda 6502 Sayılı Kanun 11. maddesi hükmünce tüketiciye  kullanmak üzere seçimlik haklar tanımıştır.

Bir malın ayıplı olması durumunda tüketici, kanunda sayılan dört seçimlik haktan birisini kullanabilir. Haklardan istediğini seçecek olan tüketicidir.  Sorumlu olanlar, tüketici hangi hakkını seçmişse onu yerine getirmek zorundadır (Ovacık, 2014). Tüketicinin seçimlik haklarından birini kullanmasından sonra ortaya çıkacak başka ayıplarda da tüketici seçimlik hakkında değişikliğe gidebilir[7]. Ancak Kanun bazı durumda tüketicinin seçimlik haklarını kullanmasında kısıtlama yapmıştır.

Seçimlik hakların kullanılması nedeniyle ortaya çıkan tüm masraflar, tüketicinin seçtiği hakkı yerine getiren tarafça karşılanır. Tüketici bu seçimlik haklarından biri ile birlikte 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca tazminat da talep edebilir.

Kanunun tüketiciye tanıdığı seçimlik haklar ise şunlardır;

 • Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,

Alıcının ayıplı mal tesliminden dolayı sözleşmeden dönme şeklinde irade açıklaması, bozucu yenilik doğuran bir hakkın kullanılmasını teşkil eder, satıcıya vardığı andan itibaren hüküm ve sonuçlarını doğurur ve sözleşmeyi ortadan kaldırır. Sözleşme geçmişe etkili olarak ortadan kalktığından yerine getirilmiş edimlerin iadesi gerekir (Kılıç ve Korkut, 2000).

Bu durumda ayıplı mal satıcıya, bedel tüketiciye iade edilir. Malın ayıplı olması durumunda tüketici yasal faizi ile bedelin iadesini isteyebilir. Burada faizin başlangıç tarihi konusunda Yargıtay’ın son uygulaması,[8] mal ayıplı dahi olsa tüketicinin tasarrufunda bulunduğu sürece satıcı ve sağlayıcının faiz ile sorumlu olmayacağının kabul edilmesidir. Arızanın niteliği itibariyle malın kullanımına engel teşkil etmediği ve malın yargılama süresince devamlı kullanıldığı durumlarda bunun menfaatler dengesine ve hakkaniyete uygun olacağı ancak malın ayıp nedeniyle hiç kullanılmadığının sabit olduğu veya ayıplı malın satıcıya ya da ifa yardımcısına veya mahkemece belirlenen tevdi mahalline teslim edildiği durumlarda satıcının temerrüdünün gerçekleştiği faiz ile sorumlu olması gerektiği belirtilmiştir. Talep edilecek faiz oranın ise taraflardan birinin tacir olması sebebiyle ticari faiz (avans faiz) olduğu konusunda Yargıtay uygulamaları ve doktrinde ağırlıklı görüşler bulunmaktadır.

Bu hak sadece satıcıya karşı kullanılabilmektedir. Bu hak kullanıldığı andan itibaren satıcı ödemeyi derhal yapmalıdır.

 • Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,

Tüketici malı satıcıya teslim etmeden önce fiyatında indirim talebinde bulunabilir.

Bedel indiriminde Yargıtay nisbi yöntem kullanmaktadır. Bu yöntemle ayıplı değer ile ayıpsız değer arasındaki fark oranı hesaplanır ve bu oran satış parasına uygulanarak yüzde hesabıyla satış parasından indirilmesi gereken miktar bulunur (Dal, 2006).

Sözleşmeden dönmede olduğu gibi bu hak sadece satıcıya karşı kullanılabilmektedir. Bu hak kullanıldığı andan itibaren satıcı ödemeyi derhal yapmalıdır.

 • Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,

Tüketiciye tanınan bir diğer seçimlik hak ise ayıbın ücretsiz olarak giderilmesini talep etmektir. Bu seçimlik hakkı, mal, garanti belgesi ile satılması zorunlu olan mallardan olmasa bile kullanabilir. Tüketiciler ayıplı mal nedeniyle sorumlulara müracaat ettiğinde, önce bu hakkını kullanmak zorunda oldukları izlenimi verilmekte ya da ayıp nedeniyle sorumlulara teslim edilen mallar tamir edilip tüketiciye iade edilmektedir. Oysa, tüketiciye tanınan bu hak da diğer üçü gibi seçimlik haklardan olup tüketici dilediğini kullanmakta özgürdür (Ovacık, 2012).

Örneğin sürgü mekanizması bozuk ve kapanmayan bir dolabın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin istenebilmesi için öncelikle ücretsiz onarım hakkını kullanmış olması gerekmemektedir.

Ücretsiz onarımın satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara başvurmanın tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınmaktadır.

6502 Sayılı Kanun, ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabileceğini düzenlemiştir. Tüketici bu konuda istediği sorumluya gidebilir. Bu fıkradaki hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Üretici veya ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıbın doğduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulmaz.

Mobilyada ayıplı malın onarımı için tüketicinin satıcı, üretici ya da ithalatçıya bunu iletmesi halinde, 6502 SK’nun 58. Maddesine dayalı olarak çıkartılmış olan Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliğinin[9]ekli listesinde mobilya ve ahşap ürünleri için belirlenen onarım süresine göre  azami 20 iş gününde bunu yerine getirilmesi zorunludur.

 • İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,

Tüketiciye, ayıplı malın yenisi ile değiştirilmesini talep hakkı tanınmış bulunmaktadır. Malın ayıplı olması durumunda; tüketici aynı cins ve özelliklerde ayıpsız mislinin verilmesini talep edebilir. Teslim edilen yeni malın da ayıplı olması halinde tüketicinin yeniden seçimlik haklardan birisini kullanabilir.

Kanunda bu hakkın imkan olması halinde kullanılması öngörülmüştür. Örneğin üretimi bitmiş ve elde bulunmayan bir mobilya takımı için ya da eser sözleşmesine dayanarak özel olarak üretilen bir mobilya için bu hak kullanılamayacaktır. Çünkü kanun “misli” diyerek bu yolu kapatmıştır. Bir eşyanın misli eşya olması yerini ayni cinsten ayni miktar başka eşyanın alabilmesidir. Genel hukuk kuralı gereği misli eşya harap olmaz “genu non perit”. Üretimi bitmiş bir mobilyadan aynısını istemek hakkaniyet ilkesi ile bağdaşmayacağı için bu hak kullanılamayacaktır. Diğer taraftan eser sözleşmesi ile ortaya konan ve özel üretim yapılan mobilyadan tek bir tane yapıldığı için gayri misli eşyadır.

Burada da malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilecektir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara başvurmanın tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınmaktadır.

6502 Sayılı Kanun, ücretsiz onarımda olduğu gibi malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinde de haklarının üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabileceğini düzenlemiştir (Aydoğdu, 2014).

Mobilyada ayıplı malın ayıpsız mal ile değiştirilmesi konusunda tüketicinin sorumlulara bunu iletmesinden, itibaren satıcı, üretici ya da ithalatçı bunu azami 30 iş gününde yerine getirilmesi zorunludur. 

3. Zamanaşımı

6502 Sayılı Kanunun 12. Maddesinde düzenlenen zamanaşımı hükmüne göre mobilyada taraflar arasındaki sözleşmede daha uzun bir süre belirlenmediği takdirde, ayıplı maldan sorumluluk, ayıp daha sonra ortaya çıkmış olsa bile, malın tüketiciye teslim tarihinden itibaren iki yıllık zamanaşımına tabidir. İkinci el satışlarda satıcının ayıplı maldan sorumluluğu bir yıldır. Ayıp, ağır kusur ya da hile ile gizlenmişse zamanaşımı hükümleri uygulanmaz.

Zamanaşımı itirazını hakim resen dikkate almayacağı için ancak davalının bunu iddia etmesi gerekmektedir.

Yukarıda da ifade edildiği üzere malın tesliminden sonraki 6 ay içinde ortaya çıkan ayıplarda ispat yükü satıcıya aittir. Ancak 6 aydan sonra ortaya çıkan ayıpların ya da 6 aydan sonra yapılacak itirazlarda ispat yükü tüketiciye aittir.

4. Garanti

Garanti Belgesi Yönetmeliğine[10] (Md 8 ve devamı)  göre mobilya ve ahşap ürünlerinde garanti süresi en az 2 yıldır. Tüketicinin, Kanunun 11 inci maddesinde yer alan seçimlik haklarından ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici, ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı, tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur

Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

 1. a) Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 2. b) Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 3. c) Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi, durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması halinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara başvurmanın tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır.

Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, satıcı, malın bedelinin tümünü veya bedelden yapılan indirim tutarını derhal tüketiciye iade etmek zorundadır.

Tüketicinin, malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakkını seçmesi durumunda satıcı, üretici veya ithalatçının, malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi talebinin kendilerine bildirilmesinden itibaren azami otuz iş günü içerisinde, bu talebi yerine getirmesi zorunludur.

Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi halinde bu raporun arızanın bildirim tarihinden itibaren o mala ilişkin azami 20 gün tamir süresi içerisinde düzenlenmesi zorunludur.

Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır.

Ancak, Tüketicinin malı tanıtma ve kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı olarak kullanmasından kaynaklanan arızalar tüketicinin seçimlik haklardan yararlanması mümkün değildir. Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığının, yetkili servis istasyonları, yetkili servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla; malın satıcısı, ithalatçısı veya üreticisinden birisi tarafından mala ilişkin azami tamir süresi içerisinde düzenlenen raporla belirlenmesi ve bu raporun bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunludur.

Tüketiciler, bu rapora ilişkin olarak bilirkişi tarafından tespit yapılması talebiyle uyuşmazlığın parasal değerini dikkate alarak tüketici hakem heyetine veya tüketici mahkemesine başvurabilir.

5. Başvuru, İtiraz ve Yargılama

6502 Sayılı Kanunun 68. Madde hükmünce Tüketici Hakem Heyetine başvuru için parasal sınır getirilmiştir. Buna göre 2016 yılı[11] için tüketiciler, değeri 2.320  Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetlerine, 3.480 Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine, büyükşehir statüsünde bulunan illerde ise 2.320  Türk Lirası ile 3.480 Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine başvuru yapmaları zorunludur. Bu değerlerin üzerindeki uyuşmazlıklar için tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılamaz.

Taraflar, tüketici hakem heyetinin kararlarına karşı tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde tüketici hakem heyetinin bulunduğu yerdeki tüketici mahkemesine itiraz edebilir[12]. İtiraz, tüketici hakem heyeti kararının icrasını durdurmaz. Ancak talep edilmesi şartıyla hâkim, tüketici hakem heyeti kararının icrasını tedbir yoluyla durdurabilir. Tüketici hakem heyeti kararlarına karşı yapılan itiraz üzerine tüketici mahkemesinin vereceği karar kesindir.

Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. Tüketici mahkemeleri nezdinde Bakanlık, tüketiciler ve tüketici örgütleri tarafından açılan dava harçlarından muaftır. Tüketiciler 2016 yılı itibari ile 3480 TL üzerindeki uyuşmazlıklar için Tüketici Mahkemelerine başvurmak zorundadır. Bu sınırın üstündeki uyuşmazlıklarda Tüketici Hakem Heyetine başvurulmasında heyetin vereceği kararlar mahkemede delil olarak kullanılabilir.

Bununla birlikte, satışa sunulan bir seri malın ayıplı olduğunun tespiti, üretiminin veya satışının durdurulması, ayıbın ortadan kaldırılması ve satış amacıyla elinde bulunduranlardan toplatılması için Bakanlık, tüketiciler veya tüketici örgütleri dava açabilir.

Satışa sunulan seri malın ayıplı olduğunun mahkeme kararı ile tespit edilmesi hâlinde, mahkeme ayıbın niteliğine göre malın satışını geçici olarak durdurma veya ayıbı giderme kararları verebilir. Üretici veya ithalatçı mahkeme kararının tebliğ tarihinden itibaren en geç üç ay içinde malın ayıbını ortadan kaldırmakla yükümlüdür. Malın ayıbının ortadan kalkmasının imkânsız olması hâlinde mal, üretici veya ithalatçı tarafından toplanır veya toplattırılır. Toplatılan mallar taşıdıkları risklere göre kısmen veya tamamen imha edilir veya ettirilir. İmha edilen malla ilgili tüketicinin dava ve tazminat hakları saklıdır.

6. Sonuç ve Öneriler

6502 Sayılı Kanun görüldüğü üzere satıcıya ve diğer sorumlulara kaşı tüketici lehine hükümler içermektedir özellikle AB mevzuatı doğrultusunda durumdan mağdur olacak olan ve kendisini savunma imkanının kısıtlı olacağını düşünerek bu yönde düzenlemelere gidilmiştir. Mülga kanun 4077 sayılı Kanunda yaşanan sıkıntıları da devreden çıkararak tüketicinin hareket alanını daha da serbestleştirmiştir. Bu durum başta mobilya sektörü olmak üzere üreticileri ithalatçıları ve satıcıları daha dikkatli davranmaya yasanın öngördüğü önlemleri almalarına neden olmaktadır. Ancak bazı durumlarda satıcının da kanun karşısında mağdur duruma düştüğü görülmektedir. Özellikle 6 ay içinde ortaya çıkacak olan ayıbın teslimden önce olduğunun kabulü ve bunun ispat külfetinin satıcıda olması zaman zaman mağduriyete neden olmaktadır. Çünkü mobilyanın ayıplı olduğunun iddia edilmesi ve iade sürecinde taşıma sökme vs gibi masrafların satıcıya ait olması ek bir külfet getirmekte ve mobilyaların fiyat olarak yüksek rakamlara sahip olması satıcıyı müşkül duruma düşürmektedir. Özellikle Türkiye’deki mobilyanın tüketiciye pazarlanmasında sözleşmenin kurulması esnasında bunun kanunda belirtilen şartlara uygun olarak yapılmadığı görülmektedir. İcab ve kabulün ardından yazılı bir sözleşme yapılmayıp ön ödeme alınarak fatura kesilmekte ve genellikle fatura üzerine bir takım detaylar yazılarak ürün tüketiciye ulaştırılmalıdır. Ardından üründe ayıp ortaya çıktığının iddia edilmesi halinde bunun ispatının yapılamadığı görülmektedir. Bu nedenle öncelikle satıcının mobilyanın satımı konusunda anlaşması halinde satıma konu mobilyaya yönelik yazılı sözleşme hazırlaması gerekmektedir. Çünkü müzakere edilmeyen ve önceden hazırlanan sözleşmeler hükümsüzdür. Tüketici aleyhine dengesizliğe sebep olan hükümler geçersizdir. Dili mutlaka anlaşılır olmalı ve yazı boyutu 12 punto olmalıdır. Sözleşmeye konu mobilyanın sözleşmesinde mutlaka rengi deseni ağaç ve diğer akşamların türü, mobilyanın modeli ölçüleri, eklentilerinin özellikleri yazılmalı, yüklemeden önce ve montajdan sonra fotoğraflarının çekilip sözleşmeye ek yapılacağı ibaresi yer almalı varsa kurulum şemasını içermelidir. Her tüketiciye özel olarak hazırlanacak bu sözleşmelere tüketicinin okuyup anladığını ve teslim aldığına dair imzası bulunmalıdır. Bilindiği üzere 6502 Sayılı Kanun ile eser sözleşmeleri de bu kanun kapsamına girdiğinden akdedilecek eser sözleşmelerinde yukarıda belirtilen detayların yanı sıra Borçlar Hukukunda ele alınan diğer temel unsurlara dikkat edilmelidir. Özel üretim mobilyaların eser sözleşmesine konu olmasından dolayı bunu sözleşmede mutlaka belirtilmesi gerekir. Çünkü eser sözleşmesine konu olacak seçimlik haklar sınırlıdır ve bunun belirtilmemesi satıcıya karşı tazminat talebi ile dönülmesine neden olabilecektir.

Diğer taraftan satıcı, özellikle değişim ve onarım konularındaki yasal sürelere dikkat etmeli ve tüketiciyi mağdur etmemelidir. Tüketicinin seçimlik haklarını kullanma konusundaki serbestisinin farkında olacak şekilde davranmalı ve bu konuda tüketiciyi kısıtlayacak davranışlardan kaçınmalıdır.


5846 sayılı yasa gereği lütfen gerektiği gibi kaynak göstermeden alıntı yapmayınız.!

Bu yayın İstanbul Reed Tüyap da düzenlenen “Ahşabın Tasarım Serüveni” Sempozyumunda bildiri olarak sunulmuştur. 2016

Kaynaklar

Akçaal, M., Uyumaz, A. 2013. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun Bazı Hükümlerine (M. 1-16) İlişkin Bir İnceleme. İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 4 (2).Malatya

Akıncı, Ş., 2016. Kötü İfa- Eksik İfa- Ayıplı İfa Ayrımı ve Bu Ayrımın Hukuki Sonuçları*, Medeni Kanun’un ve Borçlar Kanunu’nun 90. Yılı Uluslararası Sempozyumu, İstanbul.

Atamer, Y., Baş, E., 2014. Avrupa Birliği Hukuku İle Karşılaştırmalı Olarak 6502 Sayılı Yeni Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Uyarınca Satım Sözleşmesinde Ayıptan Doğan Sorumluluk. İstanbul Barosu Dergisi Tüketici Hakları ve Rekabet Hukuku Özel Sayısı, 88, 20-60. İstanbul

Aydoğdu, M., 2014. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Cilt: 15, Sayı: 2,  s.1-62

Çağlayan, A. H. C. 2016. Ayıplı Hizmetten Doğan Sorumluluk Ve Seçimlik Haklar. Journal of Judgments by the Court of Jurisdictional Disputes/Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi, (7).

Dal, E., 2006. Ayıplı Mal ve Hizmetlere Karşı Tüketicinin Korunması, Hukuk Gündemi Dergisi, Ankara.

Erkan A., 2015, http://www.hukukitavsiyeler.com/2015/10/22/tuketici-hukukunda-ayipli-mal-ile-ilgili-bilinmesi-gerekenler

Kılıç, M., Korkut, Ö., 2000. Ayıplı Mal Teslimi Nedeniyle Sözleşmeden Dönme Halinde Satıcının Sorumluluğu. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Ana Bilimdalı, Ankara.

Ovacık A., 2012. Ayıplı Mal, Avukatlar İçin Tüketici Hukuku Rehberi, Ankara Barosu, Ankara.

Özçelik, Ş. B., 2015. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a Göre Taşınmazlarda Ayıptan Sorumluluk. Ankara Üniversitesi Hukuk Fak. Dergisi, 64 (4) 1165-1188.

[1] Maddi ayıplar, ancak hizmetin maddi açıdan somut bir nesne üzerinde gerçekleşmesi halinde söz konusu olabilir. Hukuki ayıp, hizmet yoluyla sağlanan maldan yararlanma ve tasarruf imkânını ortadan kaldıran veya sınırlayan kamu hukuku kaynaklı sınırlamalardır. Ekonomik ayıp ise, tüketicinin, hizmetin ilgili olduğu maldan beklediği tarzda gelir ve verimin sağlanmamasıdır (Çağlayan, 2016).

[2] T.C. YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ E. 2014/25625 K. 2015/19331 T. 11.6.2015

[3] T.C. YARGITAY 20. HUKUK DAİRESİ E. 2015/6454 K. 2015/10042 T. 23.10.2015

[4] T.C.YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2009/4-291 K. 2009/318T. 8.7.2009

[5] T.C. YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ E. 2004/12508 K. 2005/1188 T. 1.2.2005

[6] T.C.YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ E. 2001/7981 K. 2001/9212 T. 06.10.2001

[7] Yargıtay Hukuk Genel Kurulu E. 2010/13-389 K. 2010/429 T. 29.9.2010.

[8] Yargıtay 13. Hukuk Dairesi’nin 2006/14920 Esas ve 2007/4783

[9] 13.06.2014 Resmi Gazete Sayısı: 29029

[10] 13.06.2014 Resmi Gazete Sayısı: 29029

[11] 20 Aralık 2015 RG Sayı : 295686502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun  68 İnci Ve Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin6 Ncı Maddelerinde Yer Alan Parasal Sınırların  Artırılmasına İlişkin Tebliğ

[12] 27 Kasım 2014  RG Sayı : 29188 Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği


50 thoughts on “Mobilyada Tüketici Hakları

 1. Modalife dan Demre koltuk takımı aldık 2ay oldu ürünün kumaşı babyface denilen kumaş ve 10gun kaadar önce kumaş daki defirmeleri gözlemlemiş eşim.belki geldiğinde de öyleydi..ilk geldiginden bu yana örtü kullanıyorduk belkide oyuzden yeni farkettik..ürünün internet sayfasindaki renk adı gül kurusu…mağazada baktığımız beğendiğiniz farklı eve gelen farklipatlican moru denilen bordo un bir tonuymus gelen.internette gül kurusu yazıyor dedik orada yazar ama ülkenin neresine giderseniz gidin gül kurusu renginde bu modeli bulqmazsiniz dediler.kumasdaki defirmelrr yüzünden teknik servis geldi .kumaş değişecek ürün sizden alınıp 10gun sonra teslim edilecek dediler kabul etmedim.yetkililer ürünün birebir aynisiyla degisecegini söylediler.ben de dedimki madem yeni ürün gelecek farklı bir renk te gelmesi mümkün mu ..ddim.olmaz dediler.ama internette gül kurusu. Yazıyor bize gelen patlıcan moru…biz bunu o anda onemsemedik ama burada hatanız var dedim..onu o zamqn soykeseydnz belki olabilirdi ama şimdi olmaz diyorlar..ben ürünü iade edebilirmiyim..böyle bir hakkım varmı ..yoksa dedikleri gibi aynı rek te değişimmi olmali

 2. Ben geçen sene koltuk takımı aldım bir sene bekletmeli ödemesini yaptık bize sizin koltuğunuzu paketlettik depoya kaldırdık denildi 3 aydır arıyoruz koltuğumuzu getirin artık diye sürekli bi oyalama yaptılar sorun varmı dıye her sorduğumuz sorun yok naklıyatta geliyor depoda denildi dün koltuk takımını getirdiler benim koltuk takımım değildi benzer bir yanı da yoktu gidip konuştuğumuzda sizin koltuğunuz elimizde kalmadı başka sıparıs veremeyız dükkandaki başka ürünlerden seçin ama 20 bin 15 bin fark alırız diyorlar bizim aldığımız koltukları bu sene fıyatından değil geçen sene fiyatından hesaplıyorlar kendi koltuklarımızı istediğimizde bizim için masraf olucak dıyolar getirdikleri koltuk hem kusurlu kırık hem çarpa çarpa tek kişi 3. Kata kadar taşıdı elımde vıdeo fotoğraf da var ne yapabiliriz

 3. Merhabalar ben 6 yıl önce istikbal evimin nerdeyse bütün mobilyalarını aldım inanın neredeyse hepsinde sorun yaşadım bir kaç ufak sorunlar dışında hiç bir sorunum giderilmedi mutfak masamın ve sandalyelerin ayakları gicirdiyo masanın ayağı ahsapti tuhaf bir şekilde dökülmeler oldu aradım servis geldi 3. Ayında bana kullanıcı hatası dedi uzun bir süre mücadele verdim gelip değiştirdiler fakat 2 ay sonra aynı durum oldu hepsini ayak kısımlarına vidalı demir takmak zorunda kaldım öyle kullanmaya çalışıyorum hâlâ koltuk takımım yataklı olan oturmaya korkuyoruz çıkardığı sesler berbat bunların hepsi vardı eşim emekli oldu ve ben 3 çocuk okuturken büyük bir bocun altına girip evimi yenilemek istedim malesef iyi ve kaliteli olsun diye de istikbali seçtim çok pişmanım salon masasının ayakları farklı renklerde koltuk takımı salonda olduğu için çokta dikkatimi çekmemiş oğlum üniversite okuyo o gelince fark ettik ki berjerlerin kolu ayrı oturma bölümleri ton olarak çok farklı kumaşlardan kaplanmış bazı bölümler krem bazı bölümler uçuk pembemsi gündüz çok fark edilmiyo ama gece baktım korkunç derecede fark var ve bunlar artık beni yıldırdı ben haklarımı çokta bilmediğim için aradan yıllar geçti ama benim çok agirima gidiyo ne yapabilirim tüketici haklarına şikayette bulunsam yada yetkili firmaya ulaşsam bı şey yapabilirmiyim yıllarca dağ başlarinda calisarak aldım bu haksızlık ben tüketici hakları mahkemesini bilemedigim için hiç bir şey yapamadım bana bı öneriniz olursa sevinirim

  1. Merhaba;

   Yazınızda bahsettiğiniz süreci dokümanlar ile belgeleyip ispatlayabiliyorsanız tüm doküman ve evrakları ile birlikte tüketici hakem heyetine başvurabilirsiniz. Sonuçta mobilyanızdaki kusurlar uzman bilirkişi incelemesinde üretim kaynaklı mı yoksa kullanıcı kaynaklı mı olduğu tespit edilir.

 4. Merhaba ben bir mağazanın lagasından yatak takımı aldım bir haftada indire girmiş benimde indirimden faydalanma hakkım varmı. Teşekkürler

 5. merhaba;
  03.07.21 tarihinde 05.10.21 teslim tarih isteyerek İzmir Malkoçlar mobilyadan aldığım koltuk takımı geldiğinde 1-2 küçük sorun etmediğim hatalar gördüm. Onun haricinde kırlentlerinin yapısının benim istediğim gibi fakat koltukların kumaşının farklı olduğunu anlayınca 31.10.21 tarihinde mağazaya elimde kırlent ile gidip bunu belirttim ve görüntülü ses videosunu da tlf gönderdim. 13.11.21 de potluk resimlerini ilettim. ve başka sorunlarınıda dile getirdim.
  16.11.21 tarihinde bugün bana bilgi geldi ve firmanın kesinlikle iade yapamayacağını , önce kılıfının değiştirilceğini sonra komple yeniden üretileceği önüme bir sürü bahaneler getirilerek söylendi. Bu saatten sonra bu firmanın onarım ve değişimine inanamayacağım için komple iade istiyorum. İade için %100 hakkım var mı? Bu akşam gidip konuşacağız ama iade olmaz diyorlar. Umarım bana gün içerisinde yardımcı olarak yönlendirme yapabilirsiniz. Yardımınızı rica ediyorum.şimdiden çok teşekkürler

 6. 2019 Ekim ayında Vıvense’den aldığım yan sehpa evime ulaştığında kırık geldiğinden gelip geri aldılar, daha sonra yenisini gönderdiler. Fakat görünüşü güzel ama dizayn hatasında kullanımı çok zor olan sehpa biraz kullanımdan sonra (bu arada sadece acayip 2 ayağı olan bir sehpa) vidaları yalama oldu. Eve gelen ekip güya tamir ettiler ve şu an masa kullanılmaz bir halde! Vivense müşteri hizmetlerini arayıp durumu izah ettim. Bana resimlerini sipariş numarasını ürün kodunu ve DIZAYN hatası olduğundan tamir değil başka bir ürünle değiştirmek istediğimi belirtmemi istediler ve Whats Up numarasına gönderdim. Defalarca aradıktan sonra en nihayet döndüler. Ama garanti süresinin sadece tamiri kapsadığını söylediler.
  Kesinlikle dizayn hatası olan bir sehpayı istemiyorum. Yardım lütfen!!!!

 7. Merhabalar,maskodan wood store adında mağazadan 2 ay önce ahşap koltuk takımı masa sandalye aldım,ancak mobilyalardan tık tık sesler geliyor yani tahta kurdu var içlerinde. Ne yapmam lazım hakkımı nasıl arayacağım daha 2 ay oldu evime geleli

 8. Merhaba , geçen sene portakal ağacından bir lambader aldım. İçinde tahta kurdu varmış yeni farkettim. Dışarıya herhangi bir döküntü vermediği için ve salonda durduğu için televizyon, konuşmalar vs.. anlamadık hiç böyle bir şey olduğunu. Üzerinde ki deliklerde dikkatimi çekmemiş hiç, sesi duyana kadar anlamadım. Bana içinde tahta kurdu ile satılmış bu ürün. 2 kere ilaçlama yaptırdım , ilacı yapan yetlili en az 1 yıllık delik olduklarını söyledi, İlaca rağmen halen ağacın içinde yaşıyor salonuma ve evime yayılma riski altındayım. Firma ile görüşmeye gittim fabrika ile görüşüp bana döneceklerini söylediler 2 gün geçti aradım ve msj attım ama halen dönmediler. Haklarım nelerdir? Ne yapmalıyım?

 9. Merhabalar; Ben köşe koltuk takımı almak istiyorum. Fakat satıcı firmanın ürünlerimi zamanında teslim edeceğine çok güvenemiyorum. Çok fazla şikayet var ama ürünleri kaliteli ve benzer kalitedeki markalardan daha uygun. Yarısını peşin, teslimde kalan bekiye şeklinde ödeme konusunda belirli bir rakam fiyat verdiler. Siparişten sonra 10 gün içinde teslim edeceklermiş. Bu süre 30-45-60 gün çıkarsa iade etmek istersem para kesintisi yapabilirler mi? 14 gün içerisinde teslim edilmeyen ürünlerde ücretsiz iade geçerli mi? Peki iade etmede gecikme olursa mücbir sebep (covid19) bahane edebilirler mi? Geri dönüş yapabilirseniz çok sevinirim.

 10. Merhaba 26 ay once koltuk takimi aldim ama bu süreç 1 ay teslimat ve bir ayda servis bakleme zamani icerisinde salon koltugu olarak kullanmadığım mobilyalarim zamanla deforme oldu ilk aldığım kumaştan alakasız bir hale geldi aradığımda servis gelip görmeden önce tlf geldiğimizde çıkan masrafın biz tarafından ödeneceğini kullanım hatası olduğunu gelmeden söylediler bu durumda haklarınızı yasal olarak arayabilirsiniz dediler bir kumaşın iki yılda deforme olabilmesi beni çok üzdü tüketici haklarına başvursam bir sonuç alabilirmiyim

 11. Merhaba iki hafta önce mobilya takımı aldım. Bugün teslim edildi. (Yatak odası, oturma grubu ve yemek odası) yemek masası ve sandalyeleri takımdan ayrı renkte. Söylememe rağmen istediğiniz üründü deyip duruyorlar. Resimde de aynı şekilde belli renk farkı ama Kabul etmiyorlar. İade hakkım var mı iade taleP edebilir miyim? Ya da nasıl bir yol izlemeliyim ?

 12. 14 mart 2020 de koltuk takımı ve yemek odası satın aldım.Teslim tarihi 1 haziran ama firma o tarihte ürünleri teslim edemeyeceğini söyledi.3.500 tl ödeme yapmıştım.Siparişimi iptal edip paramın tamamını geri almak istiyorum.Bu konuda nasıl bir yol izlemem gerekir?

  1. Merhabalar
   İki hafta önce bir firmadan salon takımı aldım.ürünlerde sanki uzun süre kullanılmış gibi yıpranma ,renginde solma,kumaşında tiftiklenmeler var.ayrıca tekli ve üçlü koltukta kumaşında yırtıklar var.
   Acaba nasıl bir yol izlemeliyim

 13. Merhaba yaklasik 11ay once cok begenerek aldigim koltuk takimi metal ayakli oldugu icin iki kisinin oturmasi halinde surekli deprem hissi vererek rahatsiz ediyordu aldiktan bir hafta sonra aldigimiz firmaya giderek sorunu bildirdik koltugun metal kasa olmasindan kaynakli oldugunu soyleyerek ahsap ayak takildi 6kisilik bir aileyiz oturup kalkarken yada hareket ederken surekli ses cikariyor ve rahatsiz ediyor uzandigimiz zaman surekli en ufacik bir hareketimizde gicirti sesi cikariyor ve genis olan koltuk kenarim icine coktu ne yapabilirim tesekkurler..

  1. Üretici firmaya yaşadığınız problemleri belirtir bir ihtarname gönderebilirsiniz. Buna karşın sizin sorunuzu çözüme kavuşturacak bir geri dönüş yapmamaları durumunda elinizdeki evraklar ve ihtarname ile tüketici mahkemesine müracaat edebilirsiniz.

 14. Merhaba ben yatak odası takımı sipariş ettim ama eve geldiğinde fotoğraflar dakinin aynısı değil dolabın kolları aynı değil motifleri yok kapakları füme siyah istemiştim siyah ayna geldi sonra yatak bile fotoğraflarla alakası yok benim yatak odam hiç istediğim gibi olmadı bu durumda ne yapabilirim ?

  1. Size teslim edilen ürünler sözleşmenizde belirtilen niteliklere uygun değil ise Tüketici mahkemesine müracaat etmenizde fayda var

   1. Mobilya alışverişi yaptık özel üretim ürünler iptal veya iade edilemez sipariş verilen ürünler en geç 30 günde teslim edilir yazıyordu. Ürünlerimi yaklaşık 2 ayda teslim ettiler ve gelen ürünlerin hepsinde sorun kusur var. Mobilyacıya tüketici mahkemesine gideceğimizi söylediğimizde özel ürünler iade edilemez dedi. Ben pazartesi günü mahkemeye vereceğim daha 2 ay kullanmadığım ama her parçasında sorun olan mobilyalarımı geri vermek istiyorum sonuç alabilir miyiz ?

    1. Kusurların neler olduğunu bilemiyorum o nedenle net bir şey söyleyemem ancak yaşadığınız sorunlar üretim kaynaklı kusur olduğu bilirkişi/bilirkişiler tarafından tespit edilir ise sonuç alabilirsiniz. Ayrıca herhangi bir haklı gerekçe olmadan sözleşme tarihine uyulmaması ve sözleşme tarihinden 1 ay sonra teslim ediliyor olması da önemli. Sadece orada şöyle bir ifadeniz var 30 günde teslim diyorsunuz sözleşmede bu 30 gün olarak yazıyor ise iş günü şeklinde hesapladığınızda gecikme yaklaşık 17 iş günü oluyor.
     Sözleşmeye uyulmadığına dair karşı tarafa herhangi bir uyarı yazısı veya yazışma olması gerekir ispat açısından.

 15. Merbaha. Size danışmak istiyorum. 1 ay önce çok bilindik, ünlü bir markadan koltuk takımı yatak odası takımı yemek odası takımı aldık. (Markayı burda vermek doğru olur mu bilmiyorum o yüzden yazmıyorum) Satın alırken ürünlerin sunta olduğu söylenilmedi bize. Kuruluma geldiği zaman farkettik malzemesini. Parçaları gördük. Tüm ürünler sunta çıktı. Verdiğimiz paraya değecek ürünler değilmiş hiç biri. 6 tane sandalyem olması gerekirken 2 tanesini getirdiler. Sandalyelerin dikişleri yamuk yapılmış. Görüntüsü kötü. ürünlerimizin teslim tarihi sözleşmede belliydi ve gelmeyen 2 berjer, bir orta sehpa, zigon sehpa, bir ayna daha var. Daha sonra geleceğini söylediler. Yemek masam hasarlı geldi değiştireceklerini söylediler. Montajda zaten vasat. Yatak odamın vida yerlerinde atıklar olmuş. Sorunları bildirdik gelip bakacaklarını söylediler. Her şeye bir bahaneleri var ( görerek aldınız, bunlar sunta değil yonga levha, mdfden daha kaliteli gibi). Sorum şu; ben bütün ürünler için iade talep edebilir miyim? Bana koltuk kumaşını seçtiniz gibi bahaneler üretirler mi iade talebimde? Lütfen yardımcı olun, ne yapacağımı şaşırdım.

  1. Merhaba;
   Zaman kaybetmeden sözleşmeniz ile birlikte tüketici mahkemesine müracaat ediniz. bunlar suna değil yonga levha denilmesi dahi yanlış bir ifade sonuçta sunta da Yonga Levhada aynı malzemeyi ifade ediyor. Yonga Levha ürünün teknik adıdır. Sunta ise o ürünün markası (Yonga Levhayı ilk üreten Türk firması bu ürüne sunta yani suni tahta ifadesini birleştirerek marka oluşturmuştur) MDF ise orta yoğunlukta lif levha kelimesinin ingilizce baş harflerinin bir araya getirilmesi ile adlandırılmıştır. her iki malzemenin de kulanım amaçları farklıdır. Kullanıldığı yere göre bir birlerine oranla farklı üstünlükleri vardır. Ancak biri diğerine göre daha iyidir ifadesi direkt olarak kullanılamaz. Kısacası size bunları söyleyen kişinin bu işi pek bildiği söylenemez. o nedenle sizin onlara laf anlatmaya uğraşmanıza gerek yok anladığım kadarı ile söylediklerinizden anlaşma yoluna gideceklerini sanmıyorum. Sizin yapacağınız en doğru iş sözleşmeniz ve ödeme dekontlarınız ile birlikte hukuki yoldan hakkınızı almanızdır.

 16. Sipariş üzerine portmanto yaptırdım 30 sm lik bir dolap derinliği yapılmış özellikle askılı yeri 10 sm den takılmış yani 20lik askılı.mı var bilmiyorum benim beklentilerimi karşılamadı tüketici olarak iade hakkım var mı

  1. Portmantonun projesini onayladınız mı. yaptığınız sözleşme kapsamında neler var. onlara bakmak ve oradaki ölçüleri ve teknik şartnameyi incelemek gerekir

 17. mrb mobilya aldık gelen gümüşlük yamuk duruyordu okadar sölememize rağmen hiç bişey yapmadılar 1 ay içinde gümüşlük gece yarısı hatta bebeğin beşiğine yıkıldı halı olmadığından beşik altından kaydı. aradık geldiler aldılar değişim olcak çünkü eşyaları yeni almıştık iade yapsaydk hepsini yapmak zorunda kalıcakdık zaten onlarda iadeye yanaşmıyo yenisini getirdiler. yine yamuk duruyordu söylememize bişey yapmadılar hatta ustalar bile biz söylüyoruz ama bizi dinlemiyorlar gibisinden laf yaptı. 3 ay sonra içim rahat etmedi aradım dedim ön ayaklarını biraz uzun yapın yük ortalansın dediğim gibi yaptılar ve yamukluk gitti dik durdu ilk aldımız tarihden 2 sene geçti gece yarısı gümüşlük 2. kez deprem gürültüsüyle devrildi her yer heryerde içinde ne varsa kırılmış yani bize yine ayıplı mal vermişler. 2 sinin videosuda duruyo saatleride belli. bize e garantisi dolmuş size yine aynı ürünü sıfır olarak verelim diyolar ben kesinlikle olmaz dedim 3 de can çıkar.. zararımı karşılasın diye belirttim hiçbir şekilde iadeye yanaşmıyorlar ve bize yollamak istedikleri ürünü satmıyorlar bile hiçbir şekilde gümüşlük yok sitelerinde usta hatası olduğu belli gümüşlük satışı yapmıyolar biz hakkımızı nasıl arıycaz tüketici hakem heyetine gitsek sonuç alabilirmiyiz sonuçda garantisi geçmiş ama bu sürede 2 kez devrildi. hem mobilya bozuldu hem içindeki herşeyim kırıldı.

  1. Merhaba;

   Konu ile ilgili tüketici hakem heyetine müracaat edilmesi gerekirse dava açılarak bilirkişi tespiti istemeniz gerekecektir.

 18. özel sipariş olarak sattığımız koltuk takımını sıkıntısız teslim ettik daha sonra üründe sıkıntıların mevcut olduğu bize iletildi ve müşterimizle yaptığımız konuşmalar sonucunda kimseye kolay kolay yapmadığımız birşey yaparak, koltuk takımı müşterideyken yeni bir koltuk takımı üretici firmaya yaptırarak ürün teslimine gönderdik. Tüketici ürünü iade etmek istediğini söyleyerek yeni gönderdiğimiz koltuk takımını evine almadı. Ürünün sözleşmesinde özel sipariş olduğu açık bir şekilde belirtilmiştir. Yeni ürün gönderdiğimizle alakalı taşımacı firmanın çalışanlarının tutanakları imzalı şekilde olup ve üretici firmanın da yeni koltuk takımı üretim belgeleri de bulunmaktadır. Bu durumda yapılabilecek şeyler nelerdir yardımcı olursanız sevinirim

 19. Ben Almanya oturuyorum.Türkiye den mobilya aldım ve mobilyalarım geldi çok kalitesiz ikinci el mobilya gibi duruyor ve bir sürü hata var defolu ben arıyorum cevap bile vermiyorlar oyalıyorlar neyapabilirim lütfen yardımcı olurmusunuz

 20. Ben mobilya yaptırdım istediğim ölçülerde yapmadı ve bizim anlaştığımız zamanda getirmedi mobilyanın çok yerinde sorun var ne yapmam gerekir bilgi verirmisiniz şimdiden teşekkürler

  1. Yaptığınız sözleşme teknik şartname ve proje ile tüketici mahkemesine müracaat edebilirsiniz.

 21. Merhaba lar ben mart ayında genç odası aldım çocuğumun toz alerjisi olmasından dolayı yatak başlığını deri istedim fakat deri başlık koku yapıyor ayrıca mobilyaların konusundanda rahatsızım çocuğum 1 aydır yaptırıyorum ve öksürük krizleri tutuyor geri iade söz konusu mu ne yapmalıyım 9 ay gibi bu zaman aşımı oldu

 22. Merhaba bir mobilya mağazasından yatak odası takımı aldık bu gün teslim edildi komple mdf dediler fakat sadece kapakları mdf çıktı elimde sadece sipariş formu var bi sözleşme felan yapmadık ne gibi haklarım var benim

  1. Merhaba;
   elinizde herhangi bir teknik şartname ve sözleşme yoksa yapılabilecek çok fazla bir şey yok.

 23. Aralık 2017 de enza home dan koltuk takımı aldım.3 lü koltuk sungerleri yumuşak geldi.ve koltukta cokme oldu.servis çağırdım servis sungerde hata olduğunu degistitirecegini söyledi ve bunu garanti dolmasına yakın yapalim dedi. Aldığım mağazayı konuşup koltuğu değiştirmek istediğini söyledim.değişim yapamayacaklarını sadece tadilat yapabileceklerini solediler.servisin bu işlemi garanti dolmasına yakın yapalim dediigini ve böyle birşeyin olamayacağını sungerlerin degistirilmesini kabul ettim. 05.2017 de sungerler değiştirildi. Sonrasında koltukta memnun kalmadım.oturup kaldığında ses çıkarıyor ve orta kısımda mi derler arasında açıklık oldu. Şimdi 2 li ve 3 lu koltukta sag taraflarinda sungerlerde cokme var. 2li koltukta kumasinda esneme var.kumaş iz yaptı ve elimle tutup kaldirabiliyorum.ve 3 lu koltuk sag tarafa dogru yamuk.tekrar servis çağırdım servis personeli gözüyle bakti ve sorun yok dedi.Bende koltukları test etmesi gerektiğini söyledim.ayrica servis sorun olan taraflari cok kullanmissiniz biraz da diger taraflati kullanin dedi.resmen dalga gecti.sorun yok diye form tuttu.formu imzalamadim ve tarafıma dönüş yapilmasini kesinlikle 2.tadilatı kabul etmedigimi değişim istedigimi belirttim.servisten dönüş olmayınca aldığım mağazayı aradım ve cagrimin kapatıldığını öğrendim.müşteri onayı alınmadan cagrim kapatıldı ve tekrar çağrı acmami istediler. Çağrı açtım servis geldi sungerleri değiştirebileceğini söyledi. Ben garanti dolmadan 2.ci tadilatı kabul etmiyorum.ürünlerin değişimini istiyorum.ne yapmalıyım.tuketici mahkemesine başvuru yapsam degisim sansim ne olur?2 kokrugun bedeli 8bin tl nin uzerinde. 6 ay icinde sorun yasadim degisim hakkim varken urun degistirmediler ve mecburen tadilat yaptimak zorunda kaldim. Simdi yine sorun yaşıyorum.aldigim magazaya gittim ve teshirde begenerek aldigim urunle eve gelen urun kalite olarak ayni degil.sungerlerinde ve dikislerinde fark var.oneriniz ne olur?tsk.

  1. Bu durumda tüketici mahkemesine müracaat etmek çok daha doğru olacaktır. Büyük olasılıkla mahkeme bilirkişi ataması yapacak ve bağımsız bilirkişi konu ile ilgili inceleme yaparak detaylı bir rapor yazacaktır. Bu şekilde daha net bir sonuç alırsınız.

   1. Mahkeme süreci ne kadar sürer ve masraf cikar mi ?mahkeme garanti dolduktan sonra sonuçlanırsa ve tadilat olursa garanti sürecinden yararlanabilirmiyim?

    1. Mahkemenin ne kadar zamanda sonuçlanacağını bilemem. Ancak siz davanızı açtığınız gün garanti süresi dolmadı ise ve siz mahkeme sonunda haklı bulunursanız ve mahkeme kararı değişime hükmeder ise koltuklarınızı firma değiştirmek zorunda.

 24. Merhaba 08.09.2018 tarihinde koltuk takımı aldım koltuğun cam kenarı olan koltukta güneşten dolayı renk değişimi oldu firmaya başvurdum. Tüketici hatası diyecek gibiler şimdi fabrikasından cevap bekliyorlar. Renk değişimleri tüketici hatasımı güneşten dolayı olan.

  1. Merhaba;

   Kumaş ve mobilyalar bir çok diğer malzeme gibi UV ışınlarından olumsuz etkilenmektedir. Bu durumda tüketicinin ürünü doğru şartlar altında kullanması gerekmektedir. Yani UV ışınlarının ürünün direkt üzerine gelmesini önleyecek kişi tüketicidir. Bu durumda eğer renk değişimi UV ışınlarından olduğu kanıtlanır ise üretici bu ürünü bedeli karşılığında teknik servis hizmeti verecektir.

 25. Merhaba ben İstanbul’da bir mobilya mağazasından teşhir ürünü olarak masa sandalye ve konsol aldım 19 mayıs 2019 tarihinde teslimatı yapıldı ve teslimat esnasında konsolun ince çapraz bacağından emin olamadık fakat monte eden kişilere söylediğimizde sıkıntı olmayacağını söylediler. 2 Haziran 2019 günü eve gittiğimde konsolun devrilmiş halde içerisinde ki porselen yemek, kahvaltı ve su takımlarım parçalanmış vaziyette buldum. sebebiyse konsolun ayağı kırılmış. Sadece porselen çeyizlerim için 3bin tl zararım var. Mobilyacı ürünü aynı model ürün ile belki değiştirebileceğini vaat ediyor. Bu durumda tüketici haklarına maddi manevi tazminat ve zararımın karşılanması için başvurmak istiyorum. Sizce olumlu yönde sonuç alabilir miyim ?

  1. Tüketici mahkemesine müracaat etmenizde fayda var. Belki yenisini veririm demek çözüm değil, Kırılan takımlarını ile ilgilide haklı bir gerekçe var ise olumlu sonuçlanma olasılığı var tabiki taktir mahkemenin

 26. Merhabalar bir sorum olucak size ben yeni evlilik hazırlığında olan birisiyim 30 haziranda düğünüm var bundan bir hafta önce bir mağazadan koltuk takımı köşe koltuk ve yemek takımı aldık yalnız köşe koltuk takımının ölçüsünü biz evde yokken almışlar yapmışlar istediğim gibi olmamış evde çok yer kaplıyor bununla alakalı tüketici mahkemesine gitsek ürünü iade edebilme şansımız var mı ikincisi de ikinciside koltuk takıma orda gördüğüm renkle aynı değil ve ayaklarını da ekru renginde istemiştim eve getirdiklerinde beyaz renk ahsapti ekru olucak demiştim plastik ayak takicaklarini söylediler bnde bu durumdan rahatsız oldum açıkçası urunlerden soğudum bununla ilgili yardımcı olursaniz seviniriz bütün aldığımız ürünleri daha bir hafta oldu geri verebilirmiyiz

 27. Ben Ankara sincan da oturuyorum güven mobilya dan 5 bin tlye koltuk takımı aldım yırtık çizik ayakları sallanma koltuk geldi sürekli 2 çocuğumla gidip gelin götürün koltuklar şöyle böyle diyorum hiç takmıyorlar bizi üstelik azarlayıp gönderiyorlar mağdurum çeyreklerimi satıp eşimle biriktirdiğimiz parayı üstüne koyup aldık koltuklar salonun içinde öylece duruyorlar ne olur yardımcı olun bize

 28. merhaba,
  İstanbul ilinde ikamet ettiğim zamanlarda mobilya mağazasından aldığım ürünleri daha sonradan taşınmış olduğum Antalya iline nakliye ettirmek istedim fakat nakliye ücreti istediler. Ürünleri hiç teslim almadığımı da göz önüne alırsak nakliye ücreti istemeleri haklı sebep midir?

 29. Slm ben tekin tanriverdi fransadan…ben fransa nantes bolgesinde istikbalden 2 yil once koltuk aldim aldigim.gunden sikayetciyim defolu mal getirdiler leke tutmayan koltuk dediler koltiklar berbat durumda oturdugumuz singerler hep berbat..ben istikbalden cok.sikayetciyim lgilenirseniz cok.sevinirim…2 bin eroya almistim nekadar ariyosak resmen dalga geciolar ilgi gostermiyolar

  1. Merhaba;
   İstikbal’den aldığınız ürünler ile ilgili benim yapabileceğim herhangi bir şey yok. Böyle bir durumda tüketici mahkemelerine müracaat etmeniz gerekir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir